Show simple item record

dc.contributor.authorRakšnys, Adomas Vincas
dc.contributor.authorValickas, Andrius
dc.contributor.authorVanagas, Ramūnas
dc.date.accessioned2020-06-18T07:38:11Z
dc.date.available2020-06-18T07:38:11Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.issn1648-2603
dc.identifier.urihttps://repository.mruni.eu/handle/007/16508
dc.description.abstractInnovation in the public sector is inseparable from the political, administrative and technological components and stages of public administration systems development. Purpose of the article is to analyse and define the emerging concept of collaborative innovation in the public sector and indicate the major challenges relating to their generation and implementation. Benchmarking, generalisation and synthesis will be used as the methods in order to achieve the purpose of the article. Contemporary challenges of public governance lead to the change of the concept and operational principles of public sector organisations and encourage the need for innovation. The traditional, hierarchical innovation development conception is changed by collaborative innovation, which is characterised by networking, promotion of creativity and unification of resources. Significant principles for effective collaborative innovation become inter-organisational trust, knowledge sharing, informal leadership, ensuring the necessary resources and conditions for experimentation. Application of collaborative innovations requires adaptation to the changing positions of power and transformation of traditional roles of public sector employees.en
dc.language.isoenen
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen
dc.titleChallenges of Creation and Implementation of Collaborative Innovations in Public Sector Organisationsen
dc.title.alternativeBendradarbiavimu grįstų inovacijų kūrimo ir įgyvendinimo iššūkiai viešojo sektoriaus organizacijoseen
dc.typeArticleen
dc.description.abstract-ltDabartinė viešojo administravimo sistemų evoliucija neatsiejama nuo įvairių praeities ir dabarties iššūkių. Inovacijos viešajame sektoriuje kaip reiškinys yra itin kompleksinis ir sudėtingas, nes jis yra neatsiejamas tiek nuo politinių, administravimo ir technologinių dedamųjų, skirtingų viešojo administravimo vystymosi etapų. Straipsnyje yra siekiama apibrėžti naujai besiformuojančią bendradarbiavimu grįstų inovacijų koncepciją viešajame sektoriuje bei identifikuoti esminius jų generavimo ir plėtros iššūkius. Tikslui pasiekti taikomi lyginamosios analizės, apibendrinimo ir sintezės metodai. Šiuolaikiniai viešojo valdymo iššūkiai sąlygoja viešojo sektoriaus organizacijų sampratos ir veiklos principų kaitą ir skatina inovacijų poreikį. Tradicinį, hierarchinį supratimą apie inovacijų kūrimą ir įgyvendinimą keičia naujajam viešajam valdymui būdinga bendradarbiavimų grįsta inovacijų kūrimo koncepcija, pasižyminti tinkline sąveika, kūrybiškumo skatinimu ir resursų suvienijimu. Reikšmingais principais siekiant veiksmingo bendradarbiavimu grįstu inovacijų kūrimui tampa tinkamos teisinės ir politinės aplinkos formavimas, tarp-organizacinis pasitikėjimas, žinių dalijimasis, neformali lyderystė, reikiamų resursų užtikrinimas ir sąlygų eksperimentavimui sudarymas. Esminiais iššūkiais bendradarbiavimu grįstų inovacijų kūrimui ir įgyvendinimui laikytini valstybės tarnautojų ir kitų viešojo sektoriaus darbuotojų pasipriešinimas pokyčiams, baimė prisiimti riziką, skirtingos suinteresuotų pusių dalyvaujančių inovacijų kūrime motyvacijos, organizacinė kultūra, tinkamų žmogiškųjų išteklių stoka, abstraktūs ar net konfliktuojantys tikslai. Viešojo sektoriaus vadybininkams sudėtinga prisitaikyti prie kintančių galios pozicijų ir jų vaidmens transformacijų, kuomet bendradarbiavimu grįstų inovacijų kontekste jie neužima dominuojančios pozicijos.en
dc.doi10.5755/j01.ppaa.19.1.25989en
dc.editorial.boardYraen
dc.identifier.alephelaba:58637185en
dc.publication.sourceViešoji politika ir administravimas. ISSN 1648-2603, 2020, 19(1)en
dc.subject.facultyViešojo valdymo fakultetasen
dc.subject.facultyKitasen
dc.subject.keywordCollaborative innovationen
dc.subject.keywordPublic sectoren
dc.subject.keywordNew public governanceen
dc.subject.keywordNetworksen
dc.subject.keywordInovacijosen
dc.subject.keywordBendradarbiavimasen
dc.subject.keywordViešasis sektoriusen
dc.subject.publicationtypeS4en
dc.subject.sciencedirection03S - Vadybaen


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record