Show simple item record

dc.contributor.authorBieliauskaitė, Jolanta
dc.date.accessioned2019-10-29T11:07:33Z
dc.date.available2019-10-29T11:07:33Z
dc.date.issued2011
dc.identifier.urihttps://repository.mruni.eu/handle/007/15986
dc.description.abstractThere is a dual research topic distinguished in the doctoral dissertation. First of all, how the state, theoretically presuming a man‘s personal responsibility for his welfare, preserves its obligation to pursue certain social programmes. Secondly, what are theoretical foundations and tendencies of legal regulation of social policy of a social legal state at the beginning of XXI century and where are the limits of competence of a liberal state that respects an individual’s autonomy to ensure social security of an individual. These problems require to newly define the conception of a social legal state, which would enable to set and evaluate necessary legal regulation means for an individual’s social security. In the doctoral dissertation the contemporary conception of a social legal state is revealed through the research of social priorities of a democratic liberal state, the guidelines and principles of its functioning and the legal means of their realization. The research is divided into three stages. Firstly, the connections of the main legal regulatory directions of state social policy with moral foundations of the doctrine of human rights following from the principle of humanism are analyzed. Secondly, historical factors of legal institutionalization of solutions of social problems, their development and theoretical foundations are studied, the priorities of a social legal state and its operation guidelines are distinguished. Thirdly, the contents and importance of principles of legal institutionalization of solutions of social problems in the contemporary social legal state - subsidiarity, solidarity and social justice - to the state social policy are investigated, a system of these principles, which enables to evaluate the process of realization of socioeconomic human rights is formed, and the application possibilities of this system in Lithuania are overviewed.en
dc.language.isolten
dc.publisherMykolo Romerio universitetasen
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen
dc.titleŠiuolaikinė socialinės teisinės valstybės samprataen
dc.title.alternativeContemporary Conception of Social Legal Stateen
dc.typeThesisen
dc.description.abstract-ltDisertaciniame darbe išskiriama dvejopa tyrimo problematika. Visų pirma, kokiu būdu teoriškai preziumuojant žmogaus asmeninę atsakomybę už savo gerovę, valstybė išsaugo pareigą vykdyti tam tikras socialines programas. Antra, kokie XXI a. pradžios socialinės teisinės valstybės socialinės politikos teisinio reguliavimo teoriniai pagrindai bei kryptys, kur yra liberalios, žmogaus autonomiją gerbiančios valstybės kompetencijos užtikrinant socialinį asmens saugumą ribos. Šios problemos reikalauja iš naujo apibrėžti socialinės teisinės valstybės sampratą, kuri leistų numatyti ir įvertinti būtinas žmogaus socialinės saugos teisinio reguliavimo priemones. Disertaciniame darbe šiuolaikinė socialinės teisinės valstybės samprata atskleidžiama tiriant demokratinės liberalios valstybės socialinius prioritetus, jos funkcionavimo gaires bei principus ir jų įgyvendinimo teisines priemones. Tyrimas suskirstytas į tris etapus. Pirmiausia analizuojamos valstybės socialinės politikos teisinio reguliavimo svarbiausių krypčių sąsajos su iš humanizmo principo išplaukiančiais žmogaus teisių doktrinos moraliniais pagrindais. Antra, nagrinėjami istoriniai socialinių problemų sprendimų teisinės institucionalizacijos veiksniai, jų raida ir teoriniai pagrindai, išskiriami socialinės teisinės valstybės prioritetai ir funkcionavimo gairės. Trečia, tiriamas šiuolaikinės socialinės teisinės valstybės socialinių problemų sprendimų teisinės institucionalizacijos principų - subsidiarumo, solidarumo ir socialinio teisingumo - turinys ir reikšmė valstybės socialinei politikai, formuojama šių principų sistema, leidžianti įvertinti socioekonominių žmogaus teisių įgyvendinimo procesą, bei apžvelgiamos šios sistemos taikymo Lietuvoje galimybės.en
dc.editorial.boardNetaikomaen
dc.identifier.alephelaba:1739361en
dc.subject.facultyMykolo Romerio teisės mokyklaen
dc.subject.keywordSocialinė teisinė valstybėen
dc.subject.keywordSocioekonominės žmogaus teisėsen
dc.subject.keywordSubsidiarumasen
dc.subject.keywordSocial legal stateen
dc.subject.keywordSocioeconomic human rightsen
dc.subject.keywordSubsidiarityen
dc.subject.publicationtypeR1en
dc.subject.sciencedirection01S - Teisėen


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record