Show simple item record

dc.contributor.authorŠutavičienė, Živilė
dc.date.accessioned2019-10-29T08:47:47Z
dc.date.available2019-10-29T08:47:47Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.isbn9789955195719
dc.identifier.urihttps://repository.mruni.eu/handle/007/15978
dc.description.abstractThe state trends of modern social-economic development require re-evaluation of the economic role of public institutions in order to assess social changes. As the state implements its regulatory and control functions, and establishes cooperation rules for public-private sectors by normative legal acts, its role essentially changes, because the public sector increasingly needs to be an active market participant, and not just an observer. Dissertation research analysis public-private sectors’ cohesion which integrates institutional and operational opportunities of the both sectors and absorbs the problems of legal status, which arise because one sector relies more on the norms of public law, and the other – on private law norms. Although each sector has its own goals, sectorial cooperation should involve counter-balancing and search for compromises. Administrative legal regulation has to help keep balance between the private sector, which has the main objective – profit and public sector goal’s to ensure protection of the public interest. The dissertation analyses the social, economic and human capital focusing on three possible notions of its use, stressing the most legally significant peculiarities of sectorial communication. The decisions on state regulation of economic and social relations arise from the public sector, which also produces various legal regulatory methods. Therefore, this dissertation aims at analysing and suggesting the proper ways of taking use of the capital resources, in order to increase the quality of the public-private cooperation.en
dc.language.isolten
dc.publisherMykolo Romerio universitetasen
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen
dc.titleKapitalo valstybinis reguliavimas, įgyvendinant viešojo ir privataus sektorių partnerystęen
dc.title.alternativeThe Public Regulation of Capital, Considering Implementation of Public-Private Partnershipsen
dc.typeThesisen
dc.description.abstract-ltŠiuolaikinės socialinės ekonominės šalies plėtros tendencijos socialinių pokyčių vertinimo požiūriu reikalauja iš naujo įvertinti valdžios institucijų vaidmenį ekonomikoje. Valstybei, vykdant reguliacines ir kontrolės funkcijas, nustatant norminiais teisiniais aktais bendradarbiavimo taisykles tarp viešojo ir privataus sektorių, jos vaidmuo iš esmės keičiasi, kadangi viešasis sektorius vis dažniau turi būti aktyvus rinkos dalyvis, o ne tik stebėtojas. Disertaciniame tyrime analizuojama viešojo ir privataus sektorių sanglauda, kuri integruoja dviejų sektorių institucines ir veiklos galimybes bei absorbuoja teisinio statuso problemas, kurios kyla dėl to, kad vienas sektorius vadovaujasi daugiau viešosios, kitas privatinės teisės normomis. Nors kiekvienas sektorius turi savo tikslus, sektoriniame bendravime turi juos abipusiai derinti, ieškoti kompromisų, pasitelkti ne tik žmogiškuosius resursus, bet ir turimą socialinį bei ekonominį kapitalą. Administracinis teisinis reguliavimas turi padėti išlaikyti pusiausvyrą tarp privataus sektoriaus pagrindinio tikslo – pelno ir viešojo sektoriaus pareigos – užtikrinti viešojo intereso apsaugą. Disertacijoje kapitalas tiriamas per tris jo galimas socialinio, ekonominio ir žmogiškojo kapitalo vartojimo reikšmes, akcentuojant labiausiai teisiškai reikšmingus sektorinio bendravimo ypatumus. Kadangi iš viešojo sektoriaus kyla ekonominių, socialinių santykių valstybinio reguliavimo sprendimai, įvairūs teisiniai reguliavimo būdai ir metodai, todėl disertacijoje siekiama ištirti ir pasiūlyti, kaip pasinaudoti kapitalo rūšių ištekliais, kad jie pagerintų viešojo ir privataus sektorių bendradarbiavimo kokybę.en
dc.editorial.boardNetaikomaen
dc.identifier.alephelaba:2008005en
dc.subject.facultyMykolo Romerio teisės mokyklaen
dc.subject.keywordKapitalasen
dc.subject.keywordViešojo ir privataus sektorių partnerystėen
dc.subject.keywordValstybinis reguliavimasen
dc.subject.keywordCapitalen
dc.subject.keywordPublic-private partnershipen
dc.subject.keywordPublic regulationen
dc.subject.publicationtypeR1en
dc.subject.sciencedirection01S - Teisėen


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record