Show simple item record

dc.contributor.authorBereikienė, Daiva
dc.contributor.authorŠtareikė, Eglė
dc.date.accessioned2019-02-05T09:56:52Z
dc.date.available2019-02-05T09:56:52Z
dc.identifier.issn2029–1701
dc.identifier.urihttps://repository.mruni.eu/handle/007/15590
dc.description.abstractWorld globalization process, the various social, economic, political, and demographic factors, the growing needs of society leads to more intensive use of natural resources and environmental pollution waste. Many environmental pollution cases are polluters transcended national borders and more or less had a negative effect on environment of other States. The need to adjust the level of the regional waste management priorities for Member States to set environmental standards that came from the desire of Member States to maintain a high level of environmental protection at the same time create equal competitive conditions. Although waste, in particular dangerous waste regulatory development of other approaches to certain waste treatment processes, but the most important priorities for waste management: waste prevention, recycling and recovery, safe disposal of waste in landfills or other suited locations and monitoring, has not lost its relevance to the present day. This paper aims to reveal the regional and national dangerous waste regulatory developments and the factors that determined the regulatory changes. Specify the dangerous waste regulatory in the United States of America, Canada, Norway and other countries origins and major hazardous waste management legislative acts providing. It concludes that regulatory measures to consolidate the management of hazardous waste, improvement is associated both with economic development and with the aim to minimize the negative effects of the formation and management of waste on human health and the environment.en
dc.language.isolten
dc.publisherKaunas: Mykolo Romerio universiteto Viešojo saugumo fakultetas, 2012en
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen
dc.titlePavojingų atliekų teisinio reguliavimo raidos aspektaien
dc.title.alternativeHazardous Waste Legal Management Aspects of Developmenten
dc.typeArticleen
dc.description.abstract-ltPasaulio globalizacijos procesai, įvairūs socialiniai, ekonominiai, politiniai bei demografiniai veiksniai, augantys visuomenės poreikiai sąlygoja vis intensyvesnį gamtos išteklių vartojimą ir aplinkos taršą atliekomis. Daugelis aplinkos užteršimo atvejų yra peržengusios valstybės teršėjos teritorijos ribas ir daugiau ar mažiau padarę neigiamą poveikį kitų valstybių aplinkai. Poreikis regioniniu lygmeniu sureguliuoti atliekų tvarkymo prioritetus, valstybėms narėms nustatyti aplinkosauginius standartus, kilo iš siekio tarp valstybių narių išlaikyti aukštą aplinkosaugos lygį, tuo pačiu sudaryti vienodas konkurencines sąlygas. Nors atliekų ir ypač pavojingų atliekų teisinio reguliavimo raidoje kito požiūris į tam tikrus atliekų tvarkymo procesus, tačiau svarbiausi atliekų tvarkymo prioritetai: atliekų prevencija, atliekų perdirbimas ir panaudojimas, saugus atliekų šalinimas sąvartynuose ar kitose pritaikytose vietose bei stebėsena, neprarado savo aktualumo iki šių dienų. Straipsnyje siekiama atskleisti regioninio ir nacionalinio pavojingų atliekų teisinio reguliavimo raidą bei veiksnius, sąlygojusius teisinio reguliavimo pokyčius. Nurodomos pavojingų atliekų tvarkymo teisinio reguliavimo Jungtinėse Amerikos Valstijose, Kanadoje, Norvegijoje ir kitose valstybėse ištakos ir svarbiausi pavojingų atliekų tvarkymą nustatantys teisės aktai. Daroma išvada, kad teisinio reguliavimo priemonių, įtvirtinančių pavojingų atliekų tvarkymą, tobulinimas siejamas tiek su ekonomine raida, tiek su siekiu maksimaliai sumažinti neigiamą atliekų susidarymo ir tvarkymo įtaką žmonių sveikatai ir aplinkai.en
dc.editorial.boardYraen
dc.identifier.alephelaba:3098728en
dc.publication.sourceVisuomenės saugumas ir viešoji tvarka (8). ISSN 2029-1701, 2012, T. 8en
dc.subject.facultyViešojo saugumo akademijaen
dc.subject.facultyKitasen
dc.subject.keywordAtliekų tvarkymasen
dc.subject.keywordPavojingos atliekosen
dc.subject.keywordDarni aplinkaen
dc.subject.keywordWaste managementen
dc.subject.keywordHazardous wasteen
dc.subject.keywordSustainable environmenten
dc.subject.publicationtypeS4en
dc.subject.sciencedirection01S - Teisėen


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record