Show simple item record

dc.contributor.authorVilkė, Rita
dc.contributor.authorŠarkutė, Ligita
dc.date.accessioned2019-01-16T09:24:35Z
dc.date.available2019-01-16T09:24:35Z
dc.identifier.issn1648-2603
dc.identifier.urihttps://repository.mruni.eu/handle/007/15528
dc.description.abstractT he n ew p aradigm o f i nnovative, sustainable a nd i nclusive r ural development calls for the search of new forms and approaches that might be applicable to explain the on-going transformations in the knowledge age. New rural policy stresses the focus on bottom-up approach, self-organization and cooperation between territorial government and local community. This highlights the need to align innovative approaches with available policy instruments to accelerate rural development. Currently rural development initiators might vitalize their innovative ideas and mobilize followers by accessing the EU support scheme using LEADER programme through local action groups (LAGs). However, the geographical distribution and activeness of Lithuanian LAGs vary from region to region in terms of activeness and absorption of EU support and there are reasons behind. This study aims to explain the role of local action groups in innovative bottom-up rural development from a new social movement theory approach. It is argued in the study that LAGs hold a potential to drive innovative rural development in a form of a new social movement, which might specifically emerge in particular field due to the idea proposed by particular local community actors and their ability to mobilize resources. Finally, this study proposes insights for scientific discussion regarding the possibility to explain the reasons of LAGs disparities in the absorption of EU support from a new social movement approach.en
dc.language.isoenen
dc.publisherVilnius: Mykolo Romerio universitetas, 2018en
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen
dc.titleLithuanian Local Action Groups: Spatial Initiatives or Mobilized Pottential for Rural Development?en
dc.title.alternativeVietos veiklos grupės Lietuvoje: pavienės iniciatyvos ar mobilizuotas potencialas kaimo vystymui?en
dc.typeArticleen
dc.description.abstract-ltNaujoji novatoriško, tvaraus ir įtraukaus kaimo vystymo paradigma, kaip viena iš viešosios politikos sričių, reikalauja ieškoti naujų formų ir metodų, kurie galėtų būti taikomi paaiškinant vykstančias permainas žinių amžiuje. Šiuolaikinė kaimo politika pabrėžia, kad dėmesys turi būti sutelktas „iš apačios į viršų“ metodui, savivaldai ir teritorinės valdžios bei vietos bendruomenės bendradarbiavimui. Tai pabrėžia poreikį suderinti metodus ir turimas politikos priemones inovatyviai kaimo plėtrai paspartinti. Šiuo metu kūrybingi ir veržlūs kaimo vystymo iniciatoriai gali įgyvendinti savo novatoriškas idėjas ir mobilizuoti pasekėjus pasinaudodamos ES paramos schema LEADER programoje, įkurdami vietos veiklos grupes. Tačiau Lietuvos vietos veiklos grupių aktyvumas panaudojant ES lėšas įvairioms iniciatyvoms varijuoja tarp regionų ir tai sąlygoja tam tikros priežastys. Šio tyrimo tikslas - paaiškinti vietos veiklos grupių vaidmenį inovatyvioje “iš apačios į viršų” kaimo plėtroje, remiantis naujojo socialinio judėjimo teorijos požiūriu. Tyrime daroma prielaida, kad vietos veiklos grupės turi potencialo skatinti novatorišką šiuolaikinio kaimo plėtrą kaip naujasis socialinis judėjimas, galintis atsirasti tam tikroje srityje dėl konkrečių vietos bendruomenės veikėjų pasiūlytos idėjos, tačiau jų galimybės ir gebėjimai mobilizuoti išteklius yra kritiniai sėkmės veiksniai. Galiausiai, šiame tyrime pateikiamos mokslinės įžvalgos dėl galimybių paaiškinti vietos veiklos grupių aktyvumo įsisavinant ES lėšas per LEADER programą netolygumus remiantis naujųjų socialinių judėjimų teorija.en
dc.doi10.13165/VPA-18-17-4-02en
dc.editorial.boardYraen
dc.publication.sourceViešoji politika ir administravimas. ISSN 1648-2603, 2018, 17(4)en
dc.subject.facultyKitasen
dc.subject.keywordRural developmenten
dc.subject.keywordNew social movementsen
dc.subject.keywordInnovative initiativesen
dc.subject.keywordKaimo vystymasen
dc.subject.keywordNaujieji socialiniai judėjimaien
dc.subject.keywordInovatyvios iniciatyvosen
dc.subject.publicationtypeS4en
dc.subject.sciencedirection03S - Vadybaen


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record