Show simple item record

dc.contributor.authorŽibėnienė, Gintautė
dc.contributor.authorČesnavičienė, Jūratė
dc.date.accessioned2018-12-03T08:15:38Z
dc.date.available2018-12-03T08:15:38Z
dc.identifier.issn2029-2775
dc.identifier.urihttps://repository.mruni.eu/handle/007/15366
dc.description.abstractThe article presents a qualitative research – a questionnaire survey performed in 2018, which involved representatives of general education school management and teachers, as well as 7-12 grade gymnasium students and their parents. The current study is a part of the research “The Conception of School Community of General Education School Progress in terms of the Good School Concept”. The article addresses the scientific problem that the viewpoint of general education school community towards school progress as well as the perception of its dissemination are not sufficiently analysed. The following problembase issues are formulated: what is the attitude of school community towards factors reflecting school progress best of all, who should be informed about school progress and why? The research object is school progress and the dissemination of information about it from the viewpoint of general education school community. The aim of the research is to reveal features of school progress identified by general education school community and dissemination of information about it. The statistical analysis of the questionnaire survey was performed using software SPSS Statistics17.0. Pearson’s non-parametric chi-squared (χ2) test, which helps to identify the statistical independence of variables. The research data reveals that personal maturity of pupils is the main feature of school progress. It is indicated by one-fourth of the participating teachers, students and their parents respectively. Learning outcomes corresponding to individual capabilities of every student is another important feature of school progress that is specified by onefourth of teachers and parents respectively. Nearly a fourth of students indicate continuous learning progress and their sport, art and creative achievements as an important feature of school progress. A half of the representatives of school administration and more than a third of teachers maintain that the main aim of disseminating information about school progress is an aspiration to make joint decisions by the school community regarding the improvement of school activity. Students and their parents associate it with the aim to provide information about the quality of student education and learning to the society.en
dc.language.isolten
dc.publisherVilnius: Mykolo Romerio universitetas, 2018en
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen
dc.titleMokyklos pažanga ir informacijos apie ją sklaida bendrojo ugdymo mokyklos bendruomenės požiūriuen
dc.title.alternativeSchool Progress and Its Dissemination from the Viewpoint of General Education School Communityen
dc.typeArticleen
dc.description.abstract-ltStraipsnyje pristatomas kiekybinis tyrimas – 2018 m. vykdyta anketinė apklausa, kurioje dalyvavo bendrojo ugdymo mokyklų administracijos atstovai ir mokytojai, 7–12 (I– IV gimnazijos) klasių mokiniai ir jų tėvai. Tai kompleksinio tyrimo „Bendrojo ugdymo mokyklų bendruomenės mokyklos pažangos samprata, orientuojantis į Geros mokyklos koncepciją“ dalis. Straipsnyje keliama mokslinė problema – nepakankamai tyrinėjamas bendrojo ugdymo mokyklos bendruomenės, kaip svarbaus veiksnio mokyklos pažangai, požiūris į mokyklos pažangą atskleidžiančius požymius bei mokyklos pažangos sklaidos suvokimas. Todėl tyrimo objektas – mokyklos pažanga ir informacijos apie ją sklaida bendrojo ugdymo mokyklos bendruomenės požiūriu. Tyrimo tikslas – atskleisti bendrojo ugdymo mokyklos bendruomenės išskiriamus mokyklos pažangos požymius ir požiūrį į mokyklos pažangos skelbimą. Anketinės apklausos duomenų statistinė analizė atlikta kompiuterine programa SPSS Statistics17.0. Taikytas neparametrinis Pirsono χ2 kriterijaus testas, kuriuo galima nustatyti kintamųjų nepriklausomumą. Remiantis tyrimo duomenimis, mokinio asmenybės branda – svarbiausias mokyklos pažangos požymis, tai nurodė po ketvirtadalį tyrime dalyvavusių mokytojų, mokinių ir jų tėvų. Kiekvieno mokinio individualias galias atitinkantys akademiniai pasiekimai – kitas svarbus mokyklos pažangos požymis, kurį nurodė beveik po ketvirtadalį mokytojų ir tėvų. Beveik ketvirtadaliui mokinių svarbus požymis – nuolatinė ugdymosi pažanga ir sportiniai, meniniai, kūrybiniai ir kt. pasiekimai. Toks mokyklos pažangą atspindinčių požymių įvardijimas rodo, kad tyrime dalyvavusių mokyklų bendruomenės mokyklos pažangą pirmiausia sieja su „Geros mokyklos koncepcijoje“ (2015) išskirtais pagrindiniais mokyklos veiklos aspektais, atliepiančiais sėkmingai mokyklos misijai. Pusė tyrime dalyvavusių mokyklų administracijos atstovų ir daugiau kaip trečdalis mokytojų pagrindiniu informacijos apie mokyklos pažangą skelbimo tikslu laiko siekį priimti bendrus mokyklos bendruomenės sprendimus dėl mokyklos veiklos tobulinimo. Mokiniai ir jų tėvai – su siekiu teikti visuomenei informaciją apie mokinių ugdymo ir mokymosi kokybę.en
dc.doi10.13165/SD-18-16-2-07en
dc.editorial.boardYraen
dc.publication.sourceSocialinis darbas. ISSN 1648-4789. 2018, Nr. 16(2)en
dc.subject.facultyEdukologijos ir socialinio darbo institutasen
dc.subject.facultyKitasen
dc.subject.keywordMokyklos pažangaen
dc.subject.keywordMokytojaien
dc.subject.keywordMokiniaien
dc.subject.keywordSchool progressen
dc.subject.keywordTeachersen
dc.subject.keywordStudentsen
dc.subject.publicationtypeS4en
dc.subject.sciencedirection07S - Edukologijaen


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record