Show simple item record

dc.contributor.authorGudžinskienė, Vida
dc.contributor.authorGečienė, Jolita
dc.date.accessioned2018-12-03T07:05:15Z
dc.date.available2018-12-03T07:05:15Z
dc.identifier.issn2029-2775
dc.identifier.urihttps://repository.mruni.eu/handle/007/15361
dc.description.abstractSocial care providers need to ensure quality services to service users. The problem is characterized by insufficient attention to the quality management of service provided by social care institutions, quality assessment and indicators of service quality assessment, which are important when evaluating principles of service quality by the managers of institutions and employees of different positions. The purpose of the research is to reveal the approach of the management of social care institutions towards the results of the quality assessment of the services provided. In order to collect empirical data in 2017 quantitative study was carried out. The SPSS data processing program is used to analyze the research data. The specific efficiency of quality indicators of social care institutions are calculated in accordance with the 10 qualitative principles of the EQUASS system: leadership, personnel, rights, ethics, partnership, participation, orientation to person, complexity, performance orientation and continuous improvement. Research Subjects: Employees of social welfare institutions providing long-term / shortterm social care services for the elderly in Lithuania according to the list of occupations of employees in the field of social services (2014). The research involved 105 heads of institutions, 122 social workers, 36 employment specialists and 78 social work assistants working in social care institutions providing services for the elderly people. Results of the research: The research results revealed that, according to the subjective opinion of the research participants, the service quality level in social care institutions working with elderly people is rather high. The research ascertained that managers of social care institutions are familiar and they are implementing the criteria of leadership principle. The overall results of the respondents‘ responses revealed that there should be a more active promotion of staff for satisfaction and motivation (66%), while managers' opinion on this criterion did not differ from the assessment of other criteria (77%). The research showed that the subjective assessment of managers in implementing the partnership principle should inform employees about partnerships with other institutions and to maintain closer cooperation with external organizations (77.1%). The EQUASS quality principles which were used in research by dividing them into sub-criteria of quality, allowed to reveal specific performance indicators that indicate the available performance‘s effectiveness of the managers of the company in accordance with the quality criteria and ascertain the approach of the management of care institutions towards the results of the quality assessment of the services provided.en
dc.language.isolten
dc.publisherVilnius: Mykolo Romerio universitetas, 2018en
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen
dc.titleSocialinės globos paslaugas teikiančių įstaigų vadovų požiūris į teikiamų paslaugų kokybęen
dc.title.alternativeQuality Assessment of the Services Provided by the Elderly People Social Care Institutionsen
dc.typeArticleen
dc.description.abstract-ltStraipsnyje analizuojami teoriniai ir praktiniai socialinės globos įstaigų, dirbančių su senyvo amžiaus asmenimis, teikiamų paslaugų kokybės rodikliai. Socialinių paslaugų kokybė analizuojama socialinių paslaugų kokybės vadybos kontekste, atsižvelgiant į socialinių paslaugų ir jų gavėjų pokyčius (transformaciją). Socialinės globos paslaugų gavėjams būtina užtikrinti kokybiškas paslaugas. Problemą nusako nepakankamas dėmesys socialinės globos įstaigų teikiamų paslaugų kokybės vadybai, kokybės vertinimui bei paslaugų kokybės vertinimo rodikliams, kurie yra svarbūs paslaugų kokybės principus vertinant įstaigų vadovams ir skirtingų pareigybių darbuotojams. Tyrimo tikslas – atskleisti socialinės globos įstaigų vadovų požiūrį į teikiamų paslaugų atitikimą 10 EQAS kokybės kriterijams. Atskleidžiamas socialinės globos įstaigų vadovų požiūris į teikiamų paslaugų kokybę, pritaikius EQUASS (Europos socialinių paslaugų kokybės sistemą), (The European Quality in Social Services) modelį. Empiriniams duomenims surinkti 2017 m. atliktas kiekybinis tyrimas. Tyrimo metodas – anketinė apklausa. Socialinių paslaugų kokybė vertinama ir klausimynas sudarytas remiantis EQUASS metodika. Tyrime naudojami EQUASS kokybės principai, skaidant juos į smulkesnius kokybės kriterijus, leido atskleisti specifinius veiklos efektyvumo rodiklius, kurie rodo pasiekiamą įstaigos vadovų veiklos efektyvumą laikantis kokybės kriterijų bei nustatyti globos įstaigų vadovų požiūrį į teikiamų paslaugų kokybės vertinimo rezultatus. Tyrimu nustatyta, kad subjektyviu tiriamųjų vertinimu bendras paslaugų kokybės lygmuo socialinės globos įstaigose, dirbančiose su senyvo amžiaus asmenimis, visumoje yra gana aukštas. Tyrimo duomenys atskleidžia, kad socialinės globos įstaigų vadovai labiausiai yra susipažinę ir įgyvendina lyderystės principo kriterijus. Tyrimas parodė, kad subjektyviu vadovų vertinimu įgyvendinant partnerystės principą reikėtų informuoti darbuotojus apie partnerystę su kitomis įstaigomis bei glaudžiau bendradarbiauti su išorės organizacijomis.en
dc.doi10.13165/SD-18-16-2-02en
dc.editorial.boardYraen
dc.publication.sourceSocialinis darbas. ISSN 1648-4789. 2018, Nr. 16(2)en
dc.subject.facultyEdukologijos ir socialinio darbo institutasen
dc.subject.keywordSocialinė globaen
dc.subject.keywordPaslaugosen
dc.subject.keywordVadybaen
dc.subject.keywordSocial careen
dc.subject.keywordServicesen
dc.subject.keywordManagmenten
dc.subject.publicationtypeS4en
dc.subject.sciencedirection05S - Sociologijaen
dc.subject.sciencedirection03S - Vadybaen


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record