Show simple item record

dc.contributor.authorŽibėnienė, Gintautė
dc.date.accessioned2018-11-07T07:43:16Z
dc.date.available2018-11-07T07:43:16Z
dc.identifier.issn2029-2775
dc.identifier.urihttps://repository.mruni.eu/handle/007/15290
dc.description.abstractAssessment of student achievement is one of the indication of the study quality. Each time attention is paid to the student’s achievements assessment issues in Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area (2015) which is a systematically-published European edition relevant to higher education institutions. Also it is reminiscent of the meaning of student oriented studies. The article raises the problem, that it is not clear, what assessment of student›s achievements first-year students would like. Also what assessment methods are relevant and why. The analysis of published literature suggests that this aspect has been less studied in Lithuania. The main aim of the article is to present first-year social work students expectations of the aspect of personal studying achievement assessment. A qualitative research, based on the methodological provisions of social constructivism and theoretical assumptions of social constructivism is presented in the article. Research data collection and analysis methods: document analysis and analysis of scientific literature, open questions, content analysis. The research was conducted on 2013-2015. May. The research involved 23 first-year social work students of bachelor›s degree studies. Was figured out expectations of assessment of studying achievements of students by first-year social work students, which we can connect with essential characteristic of personal achievement assessment which is mentioned in methodological literature: motivational assessment, formative/educational assessment, self-promotion, self-assessment integration, criterion assessment. First-year social work students (of bachelor›s degree studies) prefer different assessment methods, but they can highlight some of the most likely to choose (test, conversation, debate, open questions, review of literature, essay, project, problem solving). However, first-year students are not sufficiently aware of the meaning and purpose of the assessment method. They tend to attribute subjective meanings: just like, personally appropriate, do not cause stress, motivate or give them a good opportunity to express their opinions, show their efforts and strengthen by building their relationship with the teacher.en
dc.language.isolten
dc.publisherVilnius: Mykolo Romerio universitetas, 2018en
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen
dc.titleStudentų pasiekimų vertinimo lūkesčiai: socialinio darbo studentų požiūrisen
dc.title.alternativeStudents expectations of student’s achievement assessment: social work students’ attitudeen
dc.typeArticleen
dc.description.abstract-ltPristatomas kokybinis tyrimas, parengtas remiantis socialinio konstruktyvizmo metodologinėmis nuostatomis ir socialinio konstruktyvizmo teorinėmis prielaidomis. Straipsnio tikslas - pristatyti pirmo kurso socialinio darbo studentų lūkesčius asmens pasiekimų vertinimo aspektu. Tyrimo duomenų rinkimo ir analizės metodai: dokumentų analizės ir mokslinės literatūros analizė, atviri klausimai, turinio (content) analizė. Tyrimas atliktas 2013-2015 m. gegužės mėn. Tyrime dalyvavo 23 socialinio darbo nuolatinių studijų studentai. Išaiškėjo šie, socialinio darbo studentams, aktualūs studentų pasiekimų vertinimo lūkesčiai, kuriuos galima sieti su esminiais ir metodologinėje literatūroje minimais asmens pasiekimų vertinimo bruožais: motyvuojantis vertinimas, formuojamasis ugdomasis vertinimas, skatinantis saviugdą, įsivertinimo integravimas, kriterinis vertinimas. Pirmo kurso studentai suteikia prioritetą skirtingiems vertinimo metodams, tačiau galima išskirti keletą, kuriuos labiausiai norėtų rinktis (testas, pokalbis, debatai, atviri klausimai, literatūros apžvalga, referatas, projektas, problemų sprendimas). Tačiau nepakankamai suvokia vertinimo metodo prasmę ir paskirtį. Jie linkę priskirti subjektyvias prasmes: tiesiog patinka, asmeniškai tinka, nesukelia streso, motyvuoja ar sudaro palankias galimybes išreikšti savo nuomonę, parodyti įdėtas pastangas ir sustiprinti ryšį su dėstytoju. Pirmo kurso socialinio darbo studentai (bakalaurai) nepakankamai suvokia vertinimo metodo prasmę ir paskirtį, linkę priskirti subjektyvias prasmes: tiesiog patinka, asmeniškai tinka, nesukelia streso, motyvuoja ar sudaro palankias galimybes išreikšti savo nuomonę, parodyti įdėtas pastangas ir sustiprinti ryšį su dėstytoju. Galima manyti, kad tyrime dalyvavusius asmenys asmenis dar veikia mokyklinė patirtis, net skirtingos paskirties vertinimo metodus įvardina tik kaip skirtus žinioms ir suvokimui įvertinti. Išsakytas studentų poreikis, kartu su dėstytoju projektuoti studentų pasiekimų vertinimą, rinktis vertinimo metodus, motyvuojančio vertinimo idėjos, - suponuoja į aiškų kaitos lūkestį - vertinimą mokymuisi.en
dc.doi10.13165/SD-18-16-1-06en
dc.editorial.boardYraen
dc.identifier.alephelaba:29184595en
dc.publication.sourceSocialinis darbas. ISSN 1648-4789. 2018, Nr. 16(1)en
dc.subject.facultyEdukologijos ir socialinio darbo institutasen
dc.subject.keywordStudentų pasiekimų vertinimasen
dc.subject.keywordVertinimo metodaien
dc.subject.keywordPirmo kurso socialinio darbo studentas bakalauro studijoseen
dc.subject.keywordStudent achievement assessmenten
dc.subject.keywordAssessment methodsen
dc.subject.keywordFirst-year social work students of bachelor›s degree studiesen
dc.subject.publicationtypeS4en
dc.subject.sciencedirection07S - Edukologijaen


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record