Show simple item record

dc.contributor.authorKustienė, Aurelija
dc.date.accessioned2018-10-29T12:27:19Z
dc.date.available2018-10-29T12:27:19Z
dc.identifier.issn2029-1701
dc.identifier.urihttps://repository.mruni.eu/handle/007/15253
dc.description.abstractThe audited financial statements are one of the most reliable sources of information for economic entities when making economic decisions. It is very important that the auditor, expressing his opinion on the financial statements, were impartial and would represent the public interest. Therefore, the auditors are the subject to particularly stringent requirements relating to professional ethics. The main objective of the research is to analyse the ethics of auditors and the essence of the principles of ethics of auditors, to identify the threats of violations of ethical principles of auditors, and to provide recommendations for their avoidance and reduction to an acceptable level. Research methods are as follows: analysis of scientific and normative literature, legal analysis and synthesis; logical analysis. After having carried out the research the particular measures are recommended to remove or reduce threats to violation of ethical principles to an acceptable level, which are divided into legislative measures and measures applicable in the work environment. The theoretical research on the ethical regulation, ethical principles and their violation was carried out and the results have been considered in the article. It allows apply the theory in practice, revealing the violations of auditors' ethical principles in audit work and the possibilities of applying the threat prevention measures to these violations.en
dc.language.isolten
dc.publisherKaunas: Mykolo Romerio universiteto Viešojo saugumo akademija, 2018en
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen
dc.titleAuditorių etikos principų pažeidimų grėsmėsen
dc.title.alternativeThe threat of violations of the ethicals principles of auditorsen
dc.typeArticleen
dc.description.abstract-ltAudituotos finansinės ataskaitos yra vienas patikimiausių informacijos šaltinių ūkio subjektams priimant ekonominius sprendimus. Labai svarbu, kad auditorius, pareikšdamas savo nuomonę apie finansines ataskaitas, būtų nešališkas ir atstovautų visuomenės interesus. Dėl šios priežasties auditorių profesinė etika yra ne vien kiekvieno šios profesijos atstovo reikalas. Todėl auditoriams taikomi ypač griežti reikalavimai, susiję su profesine etika. Šiame straipsnyje keliamas tikslas – išanalizavus auditorių etikos reglamentavimą ir auditorių etikos principų esmę, identifikuoti auditorių etikos principų pažeidimų grėsmes ir pateikti jų prevencijos bei mažinimo iki priimtino lygio rekomendacijas. Naudojami tyrimo metodai: mokslinės ir norminės literatūros, teisės aktų analizė ir sintezė; loginė analizė. Atlikusi tyrimą straipsnio autorė pateikia auditorių etikos principų pažeidimo grėsmių prevencijos modelį, kurio pritaikymas leistų etikos principų pažeidimo grėsmes pašalinti arba sumažinti iki priimtino lygio. Straipsnyje atlikti auditorių etikos reglamentavimo, etikos principų ir jų pažeidimo grėsmių teoriniai tyrimai ir gauti tyrimo rezultatai suponuoja galimybę pritaikyti teoriją praktikoje, atskleidžiant auditorių etikos principų pažeidimus ir šių pažeidimų grėsmių prevencijos priemonių taikymo galimybes auditinėje veikloje.en
dc.editorial.boardYraen
dc.publication.sourceVisuomenės saugumas ir viešoji tvarka (20). ISSN 2029-1701, 2018, T. 20en
dc.subject.facultyKitasen
dc.subject.keywordAuditasen
dc.subject.keywordAuditoriusen
dc.subject.keywordEtikos principaien
dc.subject.keywordAuditen
dc.subject.keywordAuditoren
dc.subject.keywordEthical principlesen
dc.subject.publicationtypeS4en
dc.subject.sciencedirection04S - Ekonomikaen


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record