Show simple item record

dc.contributor.authorBorowiecka, Renata
dc.date.accessioned2018-05-04T10:23:42Z
dc.date.available2018-05-04T10:23:42Z
dc.identifier.issn2029-2236
dc.identifier.urihttps://repository.mruni.eu/handle/007/15222
dc.description.abstractPaweł Łukaszewski (born in 1968) is considered to be one of the most interesting authors of Polish religious music. His works evoke increasing interest not only in Poland, but also abroad. Łukaszewski’s world-view, although shaped by various life experiences, clearly stems from Christian roots, whereas religion and Catholic faith remain a beacon for the composer in all his artistic operations. The author often emphasises that he dwells on questions connected with the depth of musical message and mapping out a way for the quest which lead to “sacrum”. The composer’s interpretation of the sacrum category results from two principal sources: the teachings of the Church and inspirations with the ideas of a Polish musicologist, Bohdan Pociej. It is the researcher’s opinion that while the category of sacredness in music is grounded in the works’ substance, the music matter itself may be the “carrier” of sacrum. Łukaszewski assumed a position similar to the musicologist regarding the musical means instrumental to “cracking the door” to a different reality. He himself admits: I try to find such sounds, rhythmical values and harmonies which, when combined in the right proportions, just as in an alchemist’s laboratory, will result in an effect difficult to define with words. The author of the article intends to point out those strategies of the composer (often connected with the musical representation phenomenon) which serve to visualise the sacral sphere acoustically and as a result, evoke religious experiences and an exposure to mystery. However, it should be emphasised that the composer’s technique, although significant, is not the author’s final objective; it merely plays a service role towards the superior super-aesthetic values (the term of a Polish philosopher, Władysław Stróżewski). Łukaszewski stressed many times that perhaps, sacrum begins where a workshop ends.en
dc.language.isoenen
dc.publisherVilnius: Mykolo Romerio universitetas, 2018en
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.titleThe sacral sphere in Paweł Łukaszewski’s religious musicen
dc.title.alternativeSakralinė sritis Paweło Łukaszewskio religinėje muzikojeen
dc.typeArticleen
dc.description.abstract-ltPawełas Łukaszewskis (gimė 1968 m.) – vienas įdomiausių religinės muzikos kūrėjų Lenkijoje. Jo darbai skatina augantį domėjimąsi ne tik Lenkijoje, bet ir užsienyje. Lukaszewskio pasaulėžiūra, nors ir suformuota įvairiapusės gyvenimo patirties, ryškiai sietina su krikščioniškomis ištakomis. Kompozitorius yra vedinas religijos ir katalikų tikėjimo tarsi kelrodžiu švyturiu visose savo kūrybos raiškose. Kūrėjas dažnai pabrėžia, jog jis kontempliuoja muzikinės raiškos gylį ir kokiu būdu ji atskleidžia sakralumą. Kompozitoriaus skaralumo kategorijos interpretacija kyla iš dviejų pagrindinių šaltinių: bažnyčios mokymų ir Lenkijos muzikologo, Bohdano Pociejaus, idėjų. Mokslininko nuomone, sakralumas muzikoje skleidžiasi jos substancijoje, o muzikinė materija gali būti suvokiama kaip sakralumo „laidininkė”. Lukaszewskio nuostata dėl muzikos, kaip priemonės, „prakertančios” duris į kitas realijas, panaši į muzikologo poziciją. Jis pripažįsta: „...stengiuosi surasti tokius garsus, ritmines raiškas ir harmonijas, kurias, maišant tinkamomis proporcijomis kaip alchemiko laboratorijoje gimsta rezultatas, kurį sunku įvardinti žodžiu.“ Straipsnyje kreipiamas dėmesys į tas kompozitoriaus strategijas (dažnai susijusias su muzikinio reprezentavimo fenomenu), kurios akustiniu būdu vizualizuoja sakralinę sritį ir taip sudaro galimybę išgyventi religinę patirtį bei priartina prie Misterijos pajautimo. Tačiau reikėtų pabrėžti, kad kompozitoriaus technika, nors ir svarbi, nėra pati savaime kūrybos tikslas, ji atlieka tarpininkės vaidmenį atskleisdama aukščiausiąsias super- estetines vertybes (Lenkijos filosofo, Vladislovo Stróżevskio terminas). Lukaszewskis dažnai pabrėžia, kad sakralumas randasi ten, kur baigiasi kasdieniškas triūsas.en
dc.doi10.13165/SMS-17-9-2-11en
dc.editorial.boardYraen
dc.identifier.aleph-en
dc.publication.sourceSocialinių mokslų studijos. ISSN 2029-2236, 2017, 9(2)en
dc.subject.facultyKitasen
dc.subject.keywordPaweł Łukaszewskien
dc.subject.keywordPolish religious musicen
dc.subject.keywordSacral sphereen
dc.subject.keywordLenkų religinė muzikaen
dc.subject.keywordSakralinė sritisen
dc.subject.publicationtypeS4en
dc.subject.sciencedirection01H - Filosofijaen


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record