Show simple item record

dc.contributor.authorBriedienė, Simona
dc.date.accessioned2017-12-11T14:13:16Z
dc.date.available2017-12-11T14:13:16Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.isbn9789955198802
dc.identifier.urihttps://repository.mruni.eu/handle/007/15137
dc.description.abstractPublic Procurement is a relatively new practice within the public sector institutions, associated with the ideas of the New Public Management to take over the principles of business management and to adapt them to the activities of public institutions, thus saving the state funds, allocating them more efficiently and fostering the cooperation between the public and private sectors. In this dissertation it is assumed that Good Governance is not an alternative to the New Public Management and New Public Governance, but is a component part of Public Governance modernization (complement of New Public Management). Aim of dissertation – to reveal the problems of Public Procurement Process Governance and to elaborate and assess the model of Public Procurement Outsourcing Governance in the context of Contemporary Public Governance. Dissertation research was planned in three stages. In the first place, the theoretical analysis of scientific sources was carried out; elements of New Public Management and Contemporary Public Governance in Public Purchase were grounded. The empirical research was designed as follows: after analysing Public Procurement Process Governance models in the EU-8 countries according to pre-defined indicators, each case study was followed by unstructured interviews with Lithuanian experts performed under the three-stage management model (Unfreezing, Moving, Refreezing). The result – elaborated and evaluated model of Public Procurement Outsourcing Process Governance of the Republic of Lithuania in the context of evolution from the New Public Management into the New Public Governance (Metagovernance).en
dc.language.isolten
dc.publisherMykolo Romerio universitetasen
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.titleViešųjų pirkimų proceso valdymo modeliavimas šiuolaikinio viešojo valdymo konteksteen
dc.title.alternativePublic procurement process governance modelling in the contecxt of contemporary public governanceen
dc.typeThesisen
dc.description.abstract-ltViešieji pirkimai yra palyginti nauja viešojo sektoriaus institucijų praktika, siejama su naujosios viešosios vadybos idėjomis perimti verslo valdymo principus ir juos pritaikyti viešųjų institucijų veikloje, tokiu būdu taupyti valstybės lėšas, jas efektyviau paskirstyti, skatinti viešojo ir privataus sektorių bendradarbiavimą. Disertacijoje daroma prielaida, kad geras valdymas nėra alternatyva naujajai viešajai vadybai ir naujajam viešajam valdymui, tačiau yra sudėtinės viešojo valdymo modernizavimo dalys (naujosios viešosios vadybos papildinys). Disertacijos tikslas – atskleisti viešųjų pirkimų proceso valdymo problemas ir sudaryti bei įvertinti viešųjų pirkimų užsakomosios veiklos proceso valdymo modelį šiuolaikinio viešojo valdymo kontekste. Disertacinis tyrimas buvo suplanuotas trimis etapais. Pirmiausia buvo atlikta teorinė mokslinių šaltinių analizė, pagrindžiami struktūriniai naujosios viešosios vadybos ir šiuolaikinio viešojo valdymo elementai viešuosiuose pirkimuose. Empirinis tyrimas buvo suplanuotas taip: išanalizavus viešųjų pirkimų proceso valdymo modelius ES-8 valstybėse pagal iš anksto apibrėžtus indikatorius, kiekvienam atvejo tyrimui buvo atlikti nestruktūruoti interviu su Lietuvos ekspertais pagal trijų pakopų vadybos modelį (atšildymas, veiksmas, užšaldymas). Rezultatas – sudarytas ir įvertintas Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų užsakomosios veiklos proceso valdymo modelis evoliucijos iš naujosios viešosios vadybos į naująjį viešąjį valdymą (metavaldymą) kontekste.en
dc.editorial.boardNetaikomaen
dc.identifier.alephelaba:24918834en
dc.subject.facultyViešojo valdymo fakultetasen
dc.subject.keywordViešieji pirkimaien
dc.subject.keywordNaujoji viešoji vadybaen
dc.subject.keywordValstybės lėšosen
dc.subject.keywordPublic procurementen
dc.subject.keywordNew Public Managementen
dc.subject.keywordState fundsen
dc.subject.laboratoryViešojo valdymo inovacijų laboratorijaen
dc.subject.publicationtypeR1en
dc.subject.sciencedirection03S - Vadybaen


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record