Show simple item record

dc.contributor.authorBereikienė, Daiva
dc.date.accessioned2017-12-05T07:12:35Z
dc.date.available2017-12-05T07:12:35Z
dc.identifier.issn2029–1701
dc.identifier.urihttps://repository.mruni.eu/handle/007/15070
dc.description.abstractLegal institute of minor children representation is closely associated with the proper use of parental authority. The article identifies the entities that have the right and duty to represent the minor children, legally_based representation of the behavior of children cases. Civil law is defined by legal representatives, rights and obligations and liability limits in representing children in property relations, but in practice there is a problem with the minor children representation opportunities to others, when parents (adoptive parents) for a variety of reasons, are temporarily unable to adequately represent their children. The paper researched the representation of minor children in health care institution and educational institution. Carried temporary custody kinds comparative analysis. The article concludes that from parent authority arising rights and obligations are personal and can not be transferred to the implementation of other persons, legal representatives have a duty to take care and ensure that the child is properly represented in health care, medical, educational institutions, even when the parents themselves, for important reasons, are temporarily unable to fully implement its duty to represent children. It is proposed to apply legal institute of the temporary custody (care) at the request of parents.en
dc.language.isolten
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.titleAtstovavimo nepilnamečiams vaikams ypatumaien
dc.title.alternativeSpecificity of minor children representationen
dc.typeArticleen
dc.description.abstract-ltAtstovavimo nepilnamečiams vaikams teisinis institutas yra glaudžiai susijęs su tinkamu tėvų valdžios panaudojimu. Straipsnyje įvardijami subjektai, turintys teisę ir pareigą atstovauti nepilnamečiams vaikams, aptariami teisiškai pagrįsto elgesio atstovaujant vaikams atvejai. Civilinės teisės normomis yra apibrėžta įstatyminių atstovų teisių ir pareigų visuma bei atsakomybės ribos atstovaujant vaikams turtiniuose santykiuose, tačiau praktikoje kyla problemų dėl atstovavimo nepilnamečiams vaikams galimybių kitiems asmenims, kai tėvai (įtėviai) dėl įvairių priežasčių laikinai negali tinkamai atstovauti savo vaikams. Straipsnyje tiriamas atstovavimo nepilnamečiams vaikams sveikatos priežiūros ar gydymo įstaigoje bei mokymo įstaigoje turinys. Atliekama laikinos globos rūšių lyginamoji analizė. Straipsnyje daroma išvada, kad įvertinant, jog iš tėvų valdžios kylančios teisės ir pareigos yra asmeninės ir jos negali būti perduotos įgyvendinti kitiems asmenims, būtent įstatyminiams atstovams tenka pareiga pasirūpinti ir užtikrinti, kad vaikas būtų tinkamai atstovaujamas sveikatos priežiūros, gydymo, mokymo įstaigose net tuo atveju, kai patys tėvai dėl svarbių priežasčių laikinai negali visa apimtimi įgyvendinti savo pareigos atstovauti vaikus. Siūloma taikyti laikinos globos (rūpybos) tėvų prašymu teisinį institutą.en
dc.editorial.boardYraen
dc.identifier.alephelaba:22964590en
dc.publication.sourceVisuomenės saugumas ir viešoji tvarka (18). ISSN 2029-1701, 2017, T. 18en
dc.subject.facultyViešojo saugumo fakultetasen
dc.subject.keywordAtstovavimas vaikamsen
dc.subject.keywordFizinio asmens veiksnumasen
dc.subject.keywordTėvų valdžiaen
dc.subject.keywordChildren representationen
dc.subject.keywordCapability of an individualen
dc.subject.keywordParental responsibilityen
dc.subject.publicationtypeS4en
dc.subject.sciencedirection01S - Teisėen


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record