Show simple item record

dc.contributor.authorAdamonienė, Rūta
dc.contributor.authorSolnyškinienė, Jolanta
dc.date.accessioned2017-12-05T07:06:28Z
dc.date.available2017-12-05T07:06:28Z
dc.identifier.issn2029-1701
dc.identifier.urihttps://repository.mruni.eu/handle/007/15069
dc.description.abstractIn a small business, personal initiative and responsibility for end business results of each individual employee are important. The methodologies used in large businesses that encourage employees to economize company’s resources and take more responsibility of their work do not work in small businesses. This gives rise to a problem for scientists solve. Solving this problem would assist business consultants in applying appropriate entrepreneurship methodologies to stimulate responsible behavior in work environment. The aim of the study is to formulate the criteria of entrepreneurship development methodologies selection after revealing entrepreneurship development assumptions. As a context of the study, a description of entrepreneurship provided in the European Parliament and Board Recommendations on common long_life learning abilities (2006/962/EB) was chosen – „an entrepreneurial attitude is characterized by initiative, proactivity, independence and innovation in personal and social life, as much as at work”. In this publication, authors present the entrepreneurship development tendencies, entrepreneurial activity and social responsibility connection as well as entrepreneurship development methods selection criteria which were identified during the study conducted in Lithuania during years 2011 to 2014.en
dc.language.isoenen
dc.publisherKaunas: Mykolo Romerio universiteto Viešojo saugumo fakultetas, 2017en
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.titlePeculiarities of entrepreneurship development in the context of social responsibilityen
dc.title.alternativeVerslumo ugdymo socialinės atsakomybės kontekste ypatumaien
dc.typeArticleen
dc.description.abstract-ltVykdant smulkųjį verslą, svarbu yra kiekvieno darbuotojo asmeninė iniciatyva ir atsakomybė už galutinius veiklos rezultatus. Smulkiajame versle netinka metodai, naudojami stambiajame versle, kurie skatina darbuotojus taupyti įmonės išteklius ir prisiimti didesnę atsakomybę už savo darbą. Tai mokslininkams iškelia problemą. Išsprendus šią problemą, verslo konsultantai galės lengviau taikyti tinkamus verslo ugdymo metodus, kurie skatintų atsakingą elgesį darbo aplinkoje. Tyrimo tikslas _ atskleidus verslumo ugdymo prielaidas, suformuluoti verslumo ugdymo metodikų parinkimo kriterijus. Kaip tiriamojo darbo kontekstas, buvo pasirinktas Europos Parlamento ir Tarybos rekomendacijose dėl bendrų mokymosi visą gyvenimą gabumų (2006/962/EB) pateiktas verslumo aprašymas – „verslumo aspektas yra apibūdinamas iniciatyva, veiksnumu, nepriklausomybe ir naujumu asmeniniame bei socialiniame gyvenime, taip pat darbe”. Šioje publikacijoje autorės pristato ryšių tarp verslumo vystymosi tendencijų, verslo veiklos ir socialinės atsakomybės bei verslumo vystymosi metodų parinkimo kriterijus, kurie buvo nustatyti tiriamojo darbo metu. Verslo pasaulyje naudojama daug metodų ir priemonių, kurie skatina darbuotojus taupyti įmonės resursus ir prisiimti daugiau atsakomybės už savo darbo rezultatus. Didelės verslo organizacijos dažnai apibrėžia savo atsakomybės sritis pagal tarptautinį socialinės atsakomybės standartą ISO 26000. Jie taip pat taiko kokybės vadybos metodikas _ LEAN, 6 Sigma, ISO 9000 ir kitus siekiant skatinti savo darbuotojus nustatyti ir imtis veiksmų savo darbo aplinkoje, pašalinant gamybos proceso dalis, kurios nesukuria vertės. Tačiau šios priemonės labiau tinka didelėms verslo organizacijoms, kuriose vykdomi sudėtiniai ir išplėstiniai gamybos procesai ir kuriose yra specializuotos darbo vietos. Lietuvos statistikos departamento duomenims, 2015 metais 79 % versle dirbo mažiau nei 10 darbuotojų. Per pastaruosius penkerius metus, daugiau nei 5000 verslininkų pradėjo naują smulkųjį verslą. Smulkiajame versle svarbu yra kiekvieno darbuotojo asmeninė iniciatyva ir atsakomybė už galutinius veiklos rezultatus. Tai mokslininkams iškelia problemą. Išsprendus šią problemą, verslo konsultantai galės lengviau taikyti verslo vystymo metodus ir verslo veiklas, kurie skatintų atsakingą elgesį darbo aplinkoje prisitaikant prie naujų ekonominių, technologinių, ekologinių ir socialinių iššūkių. Tiriamojo darbo tikslas yra atskleidus verslumo ugdymo prielaidas, suformuluoti verslumo ugdymo metodikų parinkimo kriterijus. Šiam tikslui pasiekti išanalizuoti kelių Lietuvoje atliktų mokslo studijų verslumo ugdymo ir socialinės atsakomybės aktualijomis rezultatai. Apžvelgus verslumo ugdymo Lietuvoje situaciją, jos teisines prielaidas įvardintos verslumo ugdymo ir socialinės atsakomybės sąsajos. Verslumo ugdymo poreikis tirtas 2011 _ 2014 m. vykdant įvairaus amžiaus grupių Lietuvos gyventojų apklausą. Šio tyrimo rezultatų pagrindu suformuluoti verslumo ugdymo metodikų parinkimo kriterijai. Apibendrinus atlikto tyrimo rezultatus galima išskirti keletą prielaidų verslumo ugdymo metodikų parinkimo kriterijams suformuluoti. Tyrimų rezultatai leidžia daryti prielaidą, kad bendros socialinės atsakomybės, kaip komunikacijos tarp skirtingą verslinio aktyvumo patirtį turinčių samdomą darbą dirbančių ir versline veikla užsiimančių visuomenės narių, kontekste tikslingos į skirtingų lygių rezultatus orientuoti verslumo ugdymo modeliai ir metodikos. Neturintiems verslinės patirties verslumo ugdymo proceso dalyviams tikslinga taikyti I.Ajzen (1991), A.V. Bhide (2000), W. Greve (2001) suformuluotą planuoto elgesio modelį, kuriame akcentuojamas verslo ketinimų ir verslininko veiklos integravimo bei aplinkos ir verslumo ryšys. Verslumo ugdymo procesas orientuojamas į idėjų generavimą, projekto rengimą, verslo vystymą11. Verslinės patirties turinčių verslininkų kompetencijų tolesniam ugdymui tikslinga verslumo ugdymo metodikas parinkti vadovaujantis I. Jamieson (1984), T. Garavan ir B. O. Cinneide (1994) suformuluotomis verslumo ugdymo kryptimis arba kategorijomis, kurios apima pasitikėjimo ugdymą, verslininko rengimą individualiai karjerai ir vadovavimo įmonei tobulinimą, orientuojantis į verslo augimo ir verslo vystymo užtikrinimą. Verslumo ugdymas yra atsakingas edukacinis vadybinis procesas, kuriame dalyvauja skirtingus vaidmenis atliekantys veikėjai. Verslumo ugdymo projektus iniciatoriai ir įgyvendintojai turi atsakingai segmentuoti projektų dalyvių ir besimokančiųjų grupes bei tikslingai parinkti mokymo turinį bei metodus. Neturintiems verslinės patirties verslumo ugdymo proceso dalyviams verslumo ugdymo procesas turėtų skatinti idėjų generavimą, projekto rengimą, padėti suvokti verslo vystymo kryptis. Verslinės patirties turinčių verslininkų kompetencijų tolesniam ugdymui tikslinga parinkti verslumo ugdymo metodikas, apimančias pasitikėjimo ugdymą, verslininko rengimą individualiai karjerai ir vadovavimo įmonei tobulinimą. Verslumo ugdytojams tikslinga verslumo ugdymo procesą pagrįsti socialinės atsakomybės gerosios patirties pavyzdžiais, nukreiptais į atsakingo požiūrio į veiklos rezultatus formavimą.en
dc.editorial.boardYraen
dc.identifier.alephelaba:22964483en
dc.publication.sourceVisuomenės saugumas ir viešoji tvarka (18). ISSN 2029-1701, 2017, T. 18en
dc.subject.facultyViešojo saugumo fakultetasen
dc.subject.keywordEntrepreneurshipen
dc.subject.keywordEntrepreneurial activityen
dc.subject.keywordSocial responsibilityen
dc.subject.keywordVerslumasen
dc.subject.keywordVerslumo ugdymasen
dc.subject.keywordSocialinė atsakomybėen
dc.subject.publicationtypeS4en
dc.subject.sciencedirection03S - Vadybaen


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record