Show simple item record

dc.contributor.authorMuliarčikas, Algirdas
dc.date.accessioned2017-11-27T12:55:46Z
dc.date.available2017-11-27T12:55:46Z
dc.identifier.issn2029-1701
dc.identifier.urihttps://repository.mruni.eu/handle/007/14969
dc.description.abstractThe adequate special physical training is one of the essential terms which influence the quality of statutory officers’ work and life. Police officers have to use not only various skills but also their physical abilities on purpose to protect the rights of man properly, secure public order and public security and give people manifold help. Police officers have the right to use the actions of tactical wrestling as the measure of manual compulsion by way of preventing offences, extreme situations and natural disaster. The short term of psychomotor reaction, sudden and sure hold of an offender, regularly and quickly executable actions of detention are particularly significant in the exceptional situations to support public order. The article analyses the peculiarities of special physical abilities’ training of future police officers (women and men) in a period of optional subject studies.en
dc.language.isoenen
dc.publisherKaunas: Mykolo Romerio universiteto Viešojo saugumo fakultetas, 2014en
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.titleThe analysis of the results of special physical abilities of future police officersen
dc.title.alternativeBūsimųjų policijos pareigūnų specialiųjų fizinių gebėjimų rezultatų analizėen
dc.typeArticleen
dc.description.abstract-ltPakankamas specialus fizinis pasirengimas – viena iš būtinų sąlygų, įtakojančių statutinių pareigūnų darbinės veiklos ir gyvenimo kokybę. Siekdami tinkamai apsaugoti žmogaus teises, užtikrinti viešąją tvarką ir visuomenės saugumą, suteikti asmenims visokeriopą pagalbą, policijos pareigūnai turi panaudoti ne tik įvairius mokėjimus, bet ir nemažai fizinių gebėjimų. Susidarius ekstremalioms situacijoms, kilus stichinėms nelaimėms , užkertant kelią teisės pažeidimams policijos pareigūnai, kaip fizinės prievartos priemonę, turi teisę panaudoti kovinių imtynių veiksmus. Maža psichomotorinės reakcijos trukmė, staigus ir tvirtas pažeidėjo sugriebimas, taisyklingai ir greitai atliekami sulaikymo veiksmai ypatingai reikšmingi išskirtinėse viešosios tvarkos palaikymo situacijose. Šio straipsnio tikslas - išanalizuoti būsimųjų policijos pareigūnų specialaus fizinio parengimo rodiklių kitimo ypatumus pasirenkamojo dalyko studijų laikotarpiu. Straipsnyje analizuojami Mykolo Romerio universiteto (MRU) Viešojo saugumo fakulteto (VSF) I kurso studentų, būsimųjų policijos pareigūnų, merginų (n=30) ir vaikinų (n=26), fizinių gebėjimų rodiklių dinamika. Atsižvelgiant į pirmo testavimo rezultatus ir pasirengimo lygį, studentai buvo padalinti į kelias grupes. Fizinio rengimo dalyką pasirinkę studentai 6 mėnesius vykdė dalinai individualizuotas užduotis. Per minėtą laikotarpį buvo kryptingai formuojamos bei tobulinamos specifinės judesių lokomocijos. Fiziniai gebėjimai lavinti naudojant kartotinį , dalinį, ištisinį, srautinį bei treniruotės ratu metodą. Užsiėmimai vyko po 130 min. tris kartus per savaitę. Prioritetai buvo suteikiami atsiliekančiųjų gebėjimų – greitumo, jėgos, specialios ištvermės, lankstumo, vikrumo – ugdymui. Tyrimo laikotarpio pradžioje ir pabaigoje buvo registruojami šių testų rezultatai: plaštakų (kairės ir dešinės) dinamometrijos; rankų lenkimo ir tiesimo gulint per 30s; sėstis ir gultis per 30s; pasilenkimo pirmyn sėdint (testuojamojo, pasiekusio savo kojų pirštus, rezultatas lygus 25 cm); atsistojimų ir atsitūpimų per 60 s; horizontalaus liemens laikymo (veidu žemyn); „Bumerango“; bėgimo šaudykle 10x10 testų, o taip pat paprastosios ir sudėtingosios (pasirenkamosios) psichomotorinės reakcijos rodikliai. Reakcija registruota išjungiant jungiklį dešine ranka. Paprastos ir sudėtingos reakcijos trukmei registruoti naudotas Elektromiorefleksometras „EMP-01“. Registruojant paprastosios (simple reaction/response) reakcijos trukmę (PR), tiriamieji sėdėdami prie stalo turėjo sureaguoti į prietaiso skydelyje užsidegusią švieselę - galimai greičiau paspausti išjungimo mygtuką. Sudėtingos (complex reaction/response) reakcijos trukmės (SR) registravimo atveju jie turėjo pasirinkti ir paspausti mygtuką užsidegus tik nurodytos spalvos švieselei. 7 kartus iš eilės užduotis buvo atliekama dešine ranka. Iš 7 rezultatų, kaip įskaitinius, palikome 5 geriausius. Tarp bandymų buvo daroma 20 - 30 s pertrauka. Atliekant tyrimą buvo naudojami literatūros analizės, miorefleksometrijos ir matematinės statistikos metodai. Apskaičiuotos užregistruotų rodiklių aritmetinio vidurkio (X_, vidutinio kvadratinio nuokrypio (σ), vidurkio paklaidos (Sx), variacijos koeficiento (V) ir koreliacijos koeficiento reikšmės. Testavimų ir grupių rezultatų skirtumo patikimumas įvertintas pagal Studento nepriklausomų imčių t kriterijų. Šešių mėnesių trukmės pasirenkamojo dalyko studijos, atlikti programos uždaviniai, pozityviai įtakojo studentų fizinio pasirengimo rezultatus. Tyrimo laikotarpio pabaigoje abiejų tirtų grupių atliktų testų rezultatai (išskyrus vyrų dešinės plaštakos suspaudimo ir stuburo lankstumo pirmyn) statistiškai reikšmingai skyrėsi (p<0,01) nuo užregistruotų tyrimo pradžioje. Pagal Variacijos koeficientų reikšmes (mažesnės nei 10%) panašesnių rezultatų grupėse studentai pasiekė atlikdami „Bumerango“, „10x10m bėgimo šaudykle“, sudėtingosios reakcijos (moterys dar ir kairės plaštakos jėgos) testus. Vyrai statistiškai reikšmingai geresnių rezultatų nei moterys pasiekė atlikdami tokius testus - plaštakų (kairės ir dešinės) dinamometrija, „rankų lenkimas-tiesimas gulint per 30s“, „sėstis ir gultis per 30s“, „atsistojimai ir atsitūpimai per 60 s“, „Bumerangas“ ir „10x10m bėgimas šaudykle“, moterys – „horizontalaus liemens laikymo (veidu žemyn)“ testą. Statistiškai reikšmingo skirtumo nebuvo tarp šių moterų ir vyrų testų rezultatų - „pasilenkimas pirmyn sėdint“ bei psichomotorinės reakcijos (paprastosios ir sudėtingosios). Nustatytas reikšmingas vidutinis koreliacinis ryšys tarp moterų dešinės ir kairės plaštakos jėgos; rankų tiesėjų ir plaštakų jėgos; sudėtingosios ir paprastosios reakcijos rezultatų, o vyrų grupėje - dešinės ir kairės plaštakos jėgos rodiklių; sudėtingosios ir paprastosios reakcijos rodiklių. Silpnas koreliacinis ryšys moterų grupėje nustatytas tarp testų „sėstis ir gultis per 30 s“ ir „rankų lenkimas ir tiesimas gulint per 30 s“, „atsitūpimai ir atsistojimai per 60 s“ ir „rankų lenkimas ir tiesimas gulint per 30 s“, „Bumerango“ ir statinės nugaros jėgos ištvermės bei „10x10m šaudyklinio bėgimo“, o vyrų grupėje - tarp „Bumerango“ ir lankstumo testo bei sudėtingosios reakcijos laiko, „10x10 m šaudyklinio bėgimo“ ir „Bumerango“ testo rezultatų.en
dc.editorial.boardYraen
dc.identifier.alephelaba:3306149en
dc.publication.sourceVisuomenės saugumas ir viešoji tvarka (12). ISSN 2029-1701, 2014, T. 12en
dc.subject.facultyViešojo saugumo fakultetasen
dc.subject.keywordOptional subjecten
dc.subject.keywordHand muscle strengthen
dc.subject.keywordSpine flexibilityen
dc.subject.keywordPasirenkamasis dalykasen
dc.subject.keywordPlaštakų raumenų jėgaen
dc.subject.keywordStuburo lankstumasen
dc.subject.publicationtypeS4en
dc.subject.sciencedirection07S - Edukologijaen
dc.subject.sciencedirection09B - Visuomenės sveikataen


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record