Show simple item record

dc.contributor.authorŽukaitė, Rūta
dc.date.accessioned2016-04-20T08:15:05Z
dc.date.available2016-04-20T08:15:05Z
dc.identifier.urihttps://www3.mruni.eu/ojs/societal-studies/article/view/4313
dc.identifier.urihttps://repository.mruni.eu/handle/007/14448
dc.description.abstractThe article deals with the changes of Islamic law regarding marriage, identifies the causes of the changes, evaluates and represents Moroccan family code (Mudawana) and reveals regulatory shortcomings that existed before Mudawana. The research problem reflects the intersection of traditional and new law in Islamic state, when marriage gets new features. The traditional Islamic law, which forms the basis of Moroccan legal system, contravened the needs and values of modern society. In 2004 Morocco implemented family law reform to adapt 7th century’s religious norms to nowadays social environment while maintaining and ensuring the continuity of Islamic traditions. The core of the reform is to reorganize the family model so as to consolidate the Muslim community changes caused by urbanization, economic development and other factors, while retaining part of the codified Islamic law and social and cultural expressions of local traditions. Such regulatory changes are important not only for human rights and strengthening of the institute of marriage but they are also a tool to facilitate the adaptation of Moroccan citizens abroad. According to the rules of Islam, Morocco saved the content of classical marriage whilst making it closer to European (secular) model. Even though the new family code maintains fidelity to the Islamic provisions, it governs family with the modern spirit: identifies both spouses’ equality of rights and duties, restricts polygamy etc. On the other hand, even though marriage is registered as a civil contract, the fulfilment of certain marriage conditions remain based on religious norms. In addition, the Moroccan society, despite the modern family legislation, partially supports old traditions. Nevertheless, Mudawana confirms that using principle of law interpretation, Islamic norms can be reconciled with the demand of modern society and standards of international human rights. Thus, Islamic and Westerns legal tradition can find common traits.en
dc.language.isolten
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.titleSantuoka islamo teisėje: tradicijų ir modernumo derinimas Maroko šeimos kodekseen
dc.title.alternativeIslamic law marriage: the concord of tradition and modernity in Moroccan family codeen
dc.typeArticleen
dc.description.abstract-ltStraipsnyje analizuojami santuokos reglamentavimo pokyčiai Islamo teisėje, identifi kuojamos šeimos teisės kaitos priežastys, pristatant ir įvertinant Maroko šeimos kodeksą ir atskleidžiant iki jo priėmimo galiojusio reglamentavimo trūkumus. Tyrinėjimo problema atspindi tradicinės ir naujosios teisės sankirtos sritį Islamo valstybėje, kurioje santuokos institutas įgauna naujų bruožų. Tradicinė Islamo teisė, kuri sudaro Maroko teisinės sistemos pagrindą, neatitiko šiuolaikinės visuomenės poreikių ir vertybių. 2004 m. Maroke įgyvendinta Šeimos teisės reforma, siekiant VII a. religines normas pritaikyti šiandienos socialinei aplinkai ir kartu išlaikyti bei užtikrinti islamo tradicijų tęstinumą. Pagrindinis reformos uždavinys – pertvarkyti šeimos modelį taip, kad būtų įtvirtinti musulmonų visuomenės pokyčiai, nulemti urbanizacijos, ekonominio vystymosi ir kitų veiksnių, kartu išsaugant dalies kodifi kuotos Islamo teisės ir vietinių tradicijų socialines bei kultūrines išraiškas. Naujajame Šeimos kodekse, laikantis Islamo nuostatų, santuoka reglamentuojama modernia dvasia: nustatoma abiejų sutuoktinių teisių ir pareigų lygybė, apribojama poligamija ir pan. Straipsnyje, remiantis Santuokos instituto pavyzdžiu, keliamas klausimas: ar galimas Vakarų teisės ir Islamo teisės suartėjimas globalizacijos kontekste?en
dc.doi10.13165/SMS-15-7-2-13en
dc.editorial.boardYraen
dc.identifier.aleph-en
dc.publication.sourceSocialinių mokslų studijos = Societal studies, 2015, 7(2)en
dc.subject.facultyTeisės fakultetasen
dc.subject.keywordSantuokaen
dc.subject.keywordIslamo teisėen
dc.subject.keywordMarokasen
dc.subject.keywordŠeimos kodeksasen
dc.subject.keywordReformaen
dc.subject.keywordMarriageen
dc.subject.keywordIslamic lawen
dc.subject.keywordMoroccoen
dc.subject.keywordFamily Codeen
dc.subject.keywordReformen
dc.subject.publicationtypeS3en
dc.subject.sciencedirection01S - Teisėen


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record