Show simple item record

dc.contributor.authorRimšaitė, Laura
dc.date.accessioned2016-01-06T08:16:13Z
dc.date.available2016-01-06T08:16:13Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.isbn9789955197119
dc.identifier.urihttps://repository.mruni.eu/handle/007/14404
dc.description.abstractThe dissertation provides a complex analysis of the competition law and its institute’s application to the energy sector. The creation of competitive internal energy market remains the EU priority; however problems arise because of current monopolistic corporate interests. The issues related to the competition and energy law relation arise also due to the fact that Lithuania has been implementing large energy infrastructure projects as well as the implementation of the unbundling of vertically integrated utilities. This study also discusses the ratio between energy law and the competition law provisions, seen through regulatory and market liberalization mechanisms, administrative regulatory provisions that include increase of the regulatory authorities’ independence. The paper also examines the long-term energy supply agreements provided for restrictive clauses, taken the abuse of a dominant position and prohibited agreements aspects. Assessment is given on the concentrations between undertakings and the relation with the market liberalization and regulatory instruments provided by the energy law. The work also emphasizes the state aid institute and its impact to the competitive markets and the implementation of energy development projects.en
dc.language.isolten
dc.publisherMykolo Romerio universitetas
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.titleKonkurencijos teisės institutų taikymo ypatumai energetikos sektoriujeen
dc.title.alternativeThe pecularities of competition law institutes implementation in the energy sectoren
dc.typeBooken
dc.description.abstract-ltDisertacijoje yra kompleksiškai nagrinėjami konkurencijos teisės institutai ir jų taikymas energetikos sektoriuje. Darbe tiriamas konkurencijos teisės reguliavimo instrumentų poveikis, kuriant ES energetikos vidaus rinką bei poveikis verslo interesams konkurencijos užtikrinimo kontekste. Konkurencingos ES vidaus rinkos energetikos sektoriuje sukūrimas išlieka vienu iš pagrindinių ES prioritetų, tačiau problemų kyla dėl rinkos uždarumo bei monopolinių bendrovių interesų. Lietuva siekdama įgyvendinti ES energetikos politikos tikslus, kartu didinti energetinį nepriklausomumą bei energijos tiekimo saugumą, įgyvendina infrastruktūros plėtros projektus ir praktikoje dažnai iškyla klausimų dėl teisės normų, reglamentuojančių energetikos projektų plėtrą, atitikties konkurencijos teisės nuostatoms. Darbe nagrinėjamas energetikos teisės santykis su konkurencijos teisės nuostatomis, vertinama per reguliavimo ir rinkos liberalizavimo siekius, administracinius reguliacinius mechanizmus, apimančius reguliavimo institucijų nepriklausomumo didinimą. Darbe taip pat nagrinėjamas ilgalaikėse tiekimo sutartyse numatytos konkurenciją ribojančios išlygos, vertinant jas piktnaudžiavimo dominuojančia padėtimi ir draudžiamų susitarimų aspektais. Vertinamas koncentracijų santykis su rinkos liberalizavimo instrumentais, numatytais energetikos teisėje. Didelis dėmesys yra skiriamas valstybės pagalbos instituto analizei, jos poveikiui konkurencingos rinkos sukūrimui bei energetikos plėtros projektų vystymui.en
dc.identifier.aleph62033en
dc.subject.facultyTeisės fakultetasen
dc.subject.keywordKonkurencijos įstatymaien
dc.subject.keywordEnergetika. Teisiniai aktai ir įstatymai.en
dc.subject.publicationtypeR1en
dc.subject.sciencedirection01S - Teisėen


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record