Show simple item record

dc.contributor.authorKurapka, Vidmantas-Egidijus
dc.date.accessioned2015-11-11T07:16:22Z
dc.date.available2015-11-11T07:16:22Z
dc.date.issued1998
dc.identifier.uri
dc.identifier.urihttps://repository.mruni.eu/handle/007/14359
dc.description.abstractCrime and its control problem is one of the most complicated research and practice problems. Fundamental scientific researches make basis to applied crime control researches and the latter makes an effective influence on practice that is peculiar to every country. What is being done in this sphere in Lithuania? In 1994-1997, the Law Academy of Lithuania together with the Institute of Law, the Institute of Forensic Sciences, Law Faculty of Vilnius University conducted research programme “Crime and Criminal Justice”. 143 As the experts of the Lithuanian Science Academy and the State Fund of Sciences and the State Fund of Science and Study stated, the programme answered its purpose, i.e. a preparation of concepts, programmes, normative act drafts and other suggestions how to make crime control in Lithuania more effective to the Seimas, Government and institutions of criminal justice of the Republic. The conducted researches form good fundamentals to develop and deepen research in crime control, as the results of scientific research are not to follow after the events, their main aim is to prepare a crime prognostic model and future vision of criminal justice. Therefore, the future project of the research programme “ Crime Prognosis in Lithuania and Perspectives of its Control” has been prepared. Lithuanian researchers – lawyers having compiled significant experience, gained their knowledge taking into consideration achievements of Eastern and Western science – can resolve to start a complicated and much work demanding complex research on crime prognosis and criminal justice. That is a strategic task to the Lithuanian science and researchers. The research programme is going to be conducted in four trends: The first trend – research on crime prognosis and taking it into consideration, creation of crime prevention model. The second trend – research on criminal, administrative and civil law development, with regard to crime prognosis, about the future criminal, administrative and civil law in the context of crime qualitative and quantitative changes. This trend can be called “Crime Prognosis and Means of Criminal, Administrative and Civil Law I nfluence for its Control”. The third trend will cover the research in the spheres of criminal process and criminalistics, taking into consideration crime prognosis. Relatively it can be called “Crime Prognosis and I nvestigation”. The fourth trend will cover the research on systems of law enforcement institutions and functions modelling. Researchers working under this trend should answer the question how law enforcement institutions should be structured, what model of their functions and subordination should be. Relatively this trend can be called “Crime Prognosis and Modelling of Criminal Justice Organisation”. We consider it to be purposeful to conduct the research on problems of criminology, criminal law, criminal process, criminalistics, criminal justice according to co-ordinated programmes, agreements between different research and study institutions in the framework of corresponding European Union programmes conducting joint projects to analyse complex interdisciplinary scientific problems.en
dc.language.isolten
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.titleMokslo programa "Nusikalstamumo Lietuvoje prognozė ir jo kontrolės perspektyvos" - kompleksinė ir strateginė Lietuvos mokslininkų užduotisen
dc.title.alternativeResearch programme "Crime prognosis in Lithuania and perspectives of its control" - a complex and strategic task of the Lithuanian researchersen
dc.typeArticleen
dc.description.abstract-ltNusikalstamumas ir jo kontrolė – viena sudėtingiausių mokslo ir praktikos problemų. Be fundamentalių mokslinių tyrimų, kuriais būtų grindžiami taikomieji nusikalstamumo kontrolės tyrimai, turintys didelę praktinę reikšmę, neapsieinama nė vienoje šalyje. Kas gi daroma šiuo klausimu Lietuvoje? Lietuvos teisės akademija kartu su Teisės institutu, Teismo ekspertizės institutu, Vilniaus universiteto Teisės fakultetu 1994-1997 metais vykdė mokslo programą “Nusikalstamumas ir kriminalinė justicija”. Pasak Lietuvos mokslų akademijos bei Valstybinio mokslo ir studijų fondo ekspertų, programa atliko savo paskirtį – Seimui, Vyriausybei, kriminalinės justicijos institucijoms parengtos koncepcijos, programos, norminių aktų projektai, numatantys priemones, kurių reikėtų imtis, kad nusikalstamumo kontrolė Lietuvoje būtų efektyvesnė. Atlikti tyrimai – geras pagrindas plėtoti ir gilinti nusikalstamumo kontrolės tyrimus, nes moksliniai tyrimai neturi sekti paskui įvykius. Svarbiausias jų tikslas – parengti nusikalstamumo prognostinį modelį ir kriminalinės justicijos ateities viziją. Todėl jau sudarytas būsimų mokslinių tyrimų programos “Nusikalstamumo Lietuvoje prognozė ir jo kontrolės perspektyvos” projektas. Lietuvos mokslininkai teisininkai, sukaupę didžiulę patirtį, praturtinę savo žinias Rytų ir Vakarų mokslo laimėjimais, gali ryžtis sunkiam ir kruopščiam nusikalstamumo prognozės ir kriminalinės justicijos kompleksiniam tyrimui. Tai strateginė Lietuvos teisės mokslo ir mokslininkų užduotis. Mokslo programą numatoma įgyvendinti keturiomis kryptimis: Pirmoji kryptis – tai nusikalstamumo prognozės tyrimai ir jais pagrįsti nusikalstamumo prevencijos modeliai. Šią kryptį sąlygiškai galima pavadinti “Nusikalstamumo prognozė ir prevencija”. Antroji kryptis – baudžiamosios, administracinės ir civilinės teisės raidos tyrimai atsižvelgiant į nusikalstamumo prognozę, į tai, kokia turėtų būti ateities baudžiamoji, administracinė ir civilinė teisė nusikalstamumui kintant kokybiškai ir 133 kiekybiškai. Šią kryptį galima pavadinti “Nusikalstamumo prognozė ir baudžiamosios, administracinės ir civilinės teisės poveikio priemonės jam kontroliuoti”. Trečioji kryptis – baudžiamojo proceso ir kriminalistikos tyrimai atsižvelgiant į nusikalstamumo prognozę. Ją sąlygiškai galima pavadinti “Nusikalstamumo prognozė ir nusikaltimų tyrimas”. Ketvirtoji kryptis – teisėsaugos institucijų sistemos bei funkcijų modeliavimo tyrimai. Jų tikslas – teisėsaugos institucijų struktūra, funkcijos, pavaldumas. Šią kryptį sąlygiškai galima pavadinti “Nusikalstamumo prognozė ir kriminalinės justicijos organizacijos modeliavimas”. Manome, jog kompleksinius kriminologinius, baudžiamosios teisės, baudžiamojo proceso, kriminalistikos, kriminalinės justicijos problemų tyrimus tikslinga atlikti pagal suderintas programas, atskirų mokslo ir studijų institucijų susitarimus, Europos Sąjungos atitinkamas programas.en
dc.identifier.aleph000000321en
dc.publication.sourceJurisprudencija, 1998, 2(10)en
dc.subject.facultyTeisės fakultetasen
dc.subject.keywordNusikalstamumasen
dc.subject.keywordLietuvos mokslininkai teisininkaien
dc.subject.keywordKontrolėen
dc.subject.publicationtypeS5en
dc.subject.sciencedirection01S - Teisėen


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record