Show simple item record

dc.contributor.authorJakučionytė, Reda
dc.date.accessioned2015-09-29T11:04:07Z
dc.date.available2015-09-29T11:04:07Z
dc.identifier.urihttps://www3.mruni.eu/ojs/jurisprudence/article/view/3641/3433
dc.identifier.urihttps://repository.mruni.eu/handle/007/14050
dc.description.abstractInternational Labour Organisation during a long time of its existence created and developed the supervising machinery for the observance of provisions of international labour standards, which is widely recognised as one of the most developed and effective systems of standards supervision in the multilateral system. It is based on the Constitution of the ILO and has been further developed through longstanding practice. Its different components interact and complement each other. The two main tracks – regular reporting system and special procedures. Regular reporting on ratified conventions is organised through periodic submission of information according to established rules and in settled report forms, the answers to the Direct requests of the Committee of Experts. Information from time to time is also provided on legislation and practice in the country on unratified conventions. On the basis of a resolution, adopted by the Eight Session of the international Labour Conference in 1926, the Committee of Experts on the Application of Conventions and recommendations and the Conference Committee on the Application of Standards were given responsibility for regular supervision of the observance by Member States of observance of their standards–related obligations. They report to the International Labour Conference, where it is discussed. The report is published and circulated to governments. Governments’ attention is drawn to particular points raised by the Committee. Special procedures are established for the examination of representations and complaints as to the observance of ratified conventions and as to the infringement of freedom of association. The tripartite Governing Body’s Committee on Freedom of Association (CFA) is the main institution dealing with the complaints alleging infringements of freedom of association of employers and workers. The ILO is unique among world organisations with its tripartite principle –employers’ and workers’ representatives have an equal voice in shaping its policies and programmes. All issues of international labour standards creation, ratification, denunciation, implementation have to be consulted with the social partners. Although, as it was mentioned above, the existing supervisory system is well functioning, from time to time adjustments are needed to insure that the system continues to provide for an effective tool to identify and address problems in the application of standards. Possible improvements in ILO standards supervisory system are under discussion at the latest Governing Body sessions. Among the reasons, which caused the need of such discussions is a big workload on the Committee of Experts and governments. The main future orientations – that the system should remain independent, objective, impartial and effective.en
dc.language.isolten
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.titleTarptautinių darbo standartų taikymo priežiūros sistema.en
dc.title.alternativeSystem for supervising the observance of provisions of international labour standards.en
dc.typeArticleen
dc.description.abstract-ltTarptautinių darbo standartų taikymo priežiūros sistema pagrįsta Tarptautinės darbo organizacijos (TDO) statuto nuostatomis bei praktiniais susitarimais, jos komponentai yra tarpusavyje susiję ir vienas kitą papildo. Pagrindinės sistemos veikimo priemonės – reguliarus atsiskaitymas, tikrinimas, specialiosios procedūros, trišalis dialogas, techninis bendradarbiavimas. Vadinamasis reguliarus atsiskaitymas – tai informacijos pateikimas TDO statuto nustatyta tvarka pagal patvirtintas ataskaitų formas. Rengiamos periodinės ataskaitos, atsakymai į tiesioginius Ekspertų komiteto paklausimus apie ratifikuotų konvencijų nuostatų įgyvendinimą. Teikiama informacija apie šalyje galiojančius teisės aktus bei praktinį jų taikymą ir tose srityse, kurias reguliuojančių konvencijų šalis nėra ratifikavusi. Pagal 1926 m. tarptautinės darbo konferencijos sesijos rezoliuciją vykdyti tarptautinių darbo standartų taikymo Organizacijos narėse priežiūrą buvo pavesta Ekspertų komitetui, konvencijų ir rekomendacijų taikymo klausimams nagrinėti ir Konferencijos komitetui tarptautinių darbo standartų klausimams nagrinėti. Specialiosios procedūros – procedūros, nustatytos skundams (complaints) ir pranešimams (representations) dėl pažeidimų įgyvendinant ratifikuotų konvencijų nuostatas, asociacijų laisvės principus nagrinėti. Asociacijų laisvės komitetas yra pagrindinė institucija, nagrinėjanti skundus bei pranešimus dėl teisės jungtis į organizacijas, teisės streikuoti bei kitų asociacijų laisvės pažeidimų. Svarbus TDO bruožas yra tas, kad visas jos darbas grindžiamas trišaliu principu, t. y. visais tarptautinių darbo standartų kūrimo, ratifikavimo, denonsavimo, taikymo klausimais konsultuojamasi su socialiniais partneriais – darbdavių ir darbuotojų organizacijomis. Nors tarptautinių darbo standartų taikymo priežiūros sistema veikia labai gerai, reikia nuolat tikrinti, ar sistema tebėra efektyvi nustatant ir sprendžiant kylančias standartų taikymo problemas. Pastarųjų TDO valdymo tarybos sesijų metu vėl buvo svarstoma, kaip toliau didinti sistemos efektyvumą. Viena iš priežasčių, paskatinusių grįžti prie šio klausimo –labai padidėjęs Ekspertų komiteto, taip pat ir vyriausybių, darbo krūvis. Pagrindinė nuostata, kuriai visuotinai pritariama, yra ta, kad sistema turi likti nepriklausoma, nešališka ir veiksminga.en
dc.identifier.aleph000005125en
dc.publication.sourceJurisprudencija, 2002, 17(25)en
dc.subject.facultyKitasen
dc.subject.keywordTarptautiniai darbo standartaien
dc.subject.keywordPriežiūros mechanizmasen
dc.subject.publicationtypeS5en
dc.subject.sciencedirection01S - Teisėen


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record