Show simple item record

dc.contributor.authorDarulienė, Lina
dc.date.accessioned2015-09-24T10:26:10Z
dc.date.available2015-09-24T10:26:10Z
dc.identifier.urihttps://www3.mruni.eu/ojs/jurisprudence/article/view/3615/3407
dc.identifier.urihttps://repository.mruni.eu/handle/007/14005
dc.description.abstractThe purpose of this study is to classify and analyse the sources of competition law in Lithuania and European Community. Many authors identify primary and secondary sources of competition law. Primary sources of competition law are those, which directly create rules of behaviour, and secondary, which interpret, comment and implement those rules. Primary sources of Lithuania’s and EC competition law are following:  primary and secondary legislative acts;  general legal principles;  international agreements and treaties. Secondary sources of Lithuania’s and EC competition law are following:  decisions of courts;  notices of European Commission and the Competition Council;  decisions of European Commission and the Competition Council;  doctrine of law;  travaux preparatoires;  competition law of other countries. It is very important for Lithuania, as a country seeking fast and effective integration into European Union, not only to harmonise legal framework according to the principles existing in European Community law, but also to ensure united interpretation and implementation of those principles. The analysis of Lithuanian and European Community’s sources of competition law provided in this study shows the nature of those legal norms and their part in the general system of competition law. This provides us the possibility to analyse those legal norms systematically, having in mind the whole factors, which can influence the meaning and interpretation of those norms.en
dc.language.isolten
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.titleEuropos bendrijos ir Lietuvos konkurencijos teisės šaltiniai.en
dc.title.alternativeThe sources of competition law in Lithuania and European Community.en
dc.typeArticleen
dc.description.abstract-ltŠio straipsnio tikslas – identifikuoti, klasifikuoti ir išanalizuoti Lietuvos ir Europos Bendrijos konkurencijos teisės šaltinius, atskleisti jų prigimtį ir vietą bendroje teisės sistemoje. Apibendrinti daugelio autorių nagrinėjami konkurencijos teisės šaltiniai gali būti suskirstyti į tiesioginius teisės šaltinius, kuriais tiesiogiai sukuriamos elgesio taisyklės, ir netiesioginius, kuriais teisės normos yra aiškinamos, taikomos, komentuojamos ir interpretuojamos. Tiesioginiams Europos Bendrijos ir Lietuvos konkurencijos teisės šaltiniams priskiriama:  pirminiai ir išvestiniai norminiai teisės aktai;  bendrieji teisės principai;  tarptautinės sutartys. Pirminis Europos Bendrijos konkurencijos teisės šaltinis yra Europos Bendrijos steigimo sutartis, o konkrečiai – šios sutarties 3(g) ir 81–89 (ex 85–94) straipsniai. Šiems straipsniams įgyvendinti Konkurencijos teisės srityje yra priimta daug išvestinių teisės aktų. Vienas svarbiausių iš jų yra Europos Tarybos reglamentas dėl ūkio subjektų vykdomos koncentracijos kontrolės. Pirminis Lietuvos konkurencijos teisės šaltinis yra Lietuvos Respublikos Konstitucija, kurioje įtvirtinta sąžiningos konkurencijos laisvės principas, įgyvendinamas Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymu, Valstybės pagalbos ūkio subjektams kontrolės įstatymu, įstatymais, reglamentuojančiais konkurenciją tam tikruose ūkinės veiklos srityse, bei Konkurencijos tarybos priimtuose norminiuose teisės aktuose. Europos Bendrijos bendrieji teisės principai yra kildinami iš Europos Bendrijos steigimo sutarties, Bendrijos teisės prigimties arba tarptautinės teisės, Lietuvos – iš Lietuvos Respublikos konstitucijos bei tarptautinės teisės, bendrųjų tarptautinės teisės principų. Tiesioginiams Europos Bendrijos ir Lietuvos konkurencijos teisės šaltiniams taip pat priskiriamos sutartys, sudarytos tarp Lietuvos arba Europos Bendrijų ir trečiųjų šalių, bei konvencijos, prie kurių Lietuva ar Europos Bendrija yra prisijungusi. Viena svarbiausių tokių sutarčių – 1995 m. birželio 12 d. pasirašyta Europos sutartis, steigianti Asociaciją tarp Europos Bendrijų bei jų šalių narių ir Lietuvos, kurios 64 straipsnis skirtas konkurencijai. Netiesioginiams Europos Bendrijos ir Lietuvos konkurencijos teisės šaltiniams priskiriama:  teismų sprendimai;  Europos Komisijos ir Konkurencijos tarybos nuomonės ir rekomendacijos;  Europos Komisijos ir Konkurencijos tarybos sprendimai;  teisės doktrina;  travaux preparatoires ;  kitų valstybių konkurencijos teisė. Lietuvai siekiant veiksmingai ir greitai integruotis į Europos Sąjungą svarbu ne tik suderinti savo teisinę bazę su Europos Sąjungoje galiojančiomis teisinio reguliavimo taisyklėmis, bet ir užtikrinti bendrą jų aiškinimo ir įgyvendinimo praktiką. Šiame straipsnyje atlikta Lietuvos ir Europos Bendrijos konkurencijos teisės šaltinių klasifikacija ir analizė atskleidžia šių teisės normų prigimtį ir vietą bendroje konkurencijos teisės sistemoje, sudarydama sąlygas šias teisės normos analizuoti sistemiškai, atsižvelgiant į visumą veiksnių, turinčių įtakos tų normų aiškinimui.en
dc.identifier.aleph000000586en
dc.publication.sourceJurisprudencija, 2002, 19(27)en
dc.subject.facultyTeisės fakultetasen
dc.subject.keywordKonkurencijaen
dc.subject.publicationtypeS5en
dc.subject.sciencedirection01S - Teisėen


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record