Show simple item record

dc.contributor.authorBlinstrubas, Artūras
dc.contributor.authorBalčiūnas, Sigitas
dc.date.accessioned2015-01-16T12:35:13Z
dc.date.available2015-01-16T12:35:13Z
dc.identifier.urihttps://www3.mruni.eu/ojs/social-work/article/view/2124/1931
dc.identifier.urihttps://repository.mruni.eu/handle/007/13102
dc.description.abstractTrafficking in Human Beings and Prostitution Control as well as Prevention Program as of 2002-2004 announced by the Government of the Republic of Lithuania indicates an objective to eliminate trafficking in women and prostitution reasons and conditions, develop system of prevention restricting trade in people and prostitution. Ministry of Social Security and Labour of the Republic of Lithuania supported state and private organizations projects intended for reluctant prostitution victims' social support and reintegration into the society. Majority of organizations, which received support in 2003, undertook an obligation to perform prevention activity including direct reintegration support of prostitution and trafficking of women victims. The aim of the study and scientific problem is indicated by the following questions: 1. What prevention activities shall be performed by the organizations involved in Trafficking in Human Beings and Prostitution Control as well as Prevention Program as of 2002-2004? 2. What is the content and form of these activities? Do applications and reports include detailed and methodic activity content? 3. What is the evaluation of prevention activities performed by the organizations, which undertook the obligations and submitted applications (received funding) for the project initiated by the Ministry of Social Security and Labor? The study includes analysis of projects applications as of 2003, reintegration support institutions personnel survey, interrogation with managers and personnel of organizations acting in the field of trade in people and prevention of prostitution. Study conclusions and evaluation specify trafficking of women and prevention of prostitution activities performed by organizations, which received the Ministry of Social Security and Labour support. Recommendations of projects intended for trafficking of women and prevention of prostitution were submitted. Projects evaluation criteria were proposed.en
dc.language.isolten
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.titlePrekybos moterimis ir prostitucijos prevencija Lietuvoje: Lietuvos Vyriausybės remiamų projektų analizėen
dc.title.alternativeTrafficking of women and prevention of prostitution in Lithuania: analysis of projects budgeted by the government of the republic of Lithuaniaen
dc.typeArticleen
dc.description.abstract-ltLietuvos Respublikos Vyriausybės paskelbtoje Prekybos žmonėmis ir prostitucijos kontrolės bei prevencijos 2002-2004 metų programoje nurodomas siekis kompleksiškai salinti prekybos žmonėmis ir prostitucijos priežastis ir sąlygas, sukurti prevencijos priemonių sistemą, užkertančią kelią prekybai žmonėmis ir prostitucijai. Socialinės apsaugos ir darbo ministerija (5ADM) rėmė vyriausybinių ir nevyriausybinių organizacijų projektus, skirtus priverstinės prostitucijos aukų socialinei pagalbai ir reintegracijai į visuomenę. Daugelis organizacijų, gavusių paramą 2003 m., be tiesioginių reintegracinių paslaugų prostitucijos ir prekybos moterims aukoms, įsipareigojo vykdyti vienokias arba kitokias prevencines veiklas. Tyrimo tikslą ir mokslinį problemiškumą rodo šie klausimai: 1. Kokias prevencines veiklas įsipareigojo atlikti ir atliko organizacijos Prekybos žmonėmis ir prostitucijos kontrolės bei prevencijos 2002-2004 metų programos vykdytojos? 2. Kokios šių veiklų formos ir turinys? Kiek išsamiai ir metodiškai veiklos turinys apibūdinamas paraiškose ir ataskaitose? 3. Kaip edukacinio veiksmingumo požiūriu vertintinos prevencinės veiklos, kurias įsipareigojo atlikti ir atliko organizacijos, pateikusios paraiškas (o vėliau ir gavusios finansavimą) SADM inicijuotam projektų konkursui? Siekiant atsakyti į tyrimo klausimus, atlikta 2003 m. projektų paraiškų ir ataskaitų turinio analizė, taip pat reintegracines paslaugas teikiančių įstaigų darbuotojų apklausa žodžiu, organizuoti tiriamieji pokalbiai su vadovais ir darbuotojais organizacijų, aktyviai veikiančių prekybos žmonėmis ir prostitucijos prevencijos srityje. Tyrimo išvadose pateikti apibendrinimai ir vertinimai, atspindintys organizacijų 5ADM paramos gavėjų vykdytas prekybos moterimis ir prostitucijos prevencijos veiklas. Pateiktos rekomendacijos, kaip koreguoti projektus, nukreiptus į prekybos moterimis ir prostitucijos prevenciją. Pasiūlyti šių projektų vertinimo kriterijai.en
dc.identifier.aleph5010en
dc.publication.sourceSocialinis darbas, 2005, Nr. 4(2)en
dc.subject.facultyKitasen
dc.subject.keywordPrekybos moterimis aukosen
dc.subject.keywordProstitucijaen
dc.subject.keywordPrevencijaen
dc.subject.keywordPreventionen
dc.subject.keywordTrafficking of womenen
dc.subject.keywordProstitutionen
dc.subject.publicationtypeS5en
dc.subject.sciencedirection01S - Teisėen


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record