Show simple item record

dc.contributor.authorGudžinskienė, Vida
dc.contributor.authorČesnavičienė, Jūratė
dc.date.accessioned2015-01-09T09:22:27Z
dc.date.available2015-01-09T09:22:27Z
dc.identifier.urihttps://www3.mruni.eu/ojs/social-work/article/view/3920/3762
dc.identifier.urihttps://repository.mruni.eu/handle/007/12990
dc.description.abstractCurrently, institutions of general education are creating preconditions for every learner to acquire knowledge on healthy lifestyle, as well as to develop correspondent skills and habits. The aim of the present article is to define the knowledge, skills and habits of healthy lifestyle of 5-8th form learners by applying the Information-Motivation-Behavioural Skills model. The research aim is concretised by the following objectives: to define the Information-Motivation- Behavioural Skills model and to identify the knowledge on healthy lifestyle of 5-8th formers, as well as to reveal the subjective evaluation of health-promoting skills and habits. Pursuing to answer the aforesaid tasks, analysis of scientific literature and empirical research, which included anonymous questionnaires for 5-8th formers of comprehensive schools (N=817: 48.7% of girls and 51.3% of boys), have been conducted. The data were processed applying the computer programme SPSS Statistics 16.0 for ‘Windows’. The following methods of mathematical-statistical analysis were applied for the analysis of the collected data: descriptive (percentage frequencies) and analytical (Pearson Chi-Square test) statistics. The Information-Motivation-Behavioural Skills (IMB) model validates the combinability of information (as the initial and essential factor of the competence of health protection and promotion), personal and social motivation (as a second important factor), and skills and habits (as a third factor) in developing health protection and promotion competence at the junior stage of adolescence. The empirical research reveals that the knowledge of more than one half of learners about health and healthy lifestyle may be defined as insufficient; whereas more than a half of research participants, i.e. 5-8th form learners, do not demonstrate firm skills of healthy lifestyle: they do not attach sufficient attention to their daily diet, physical activity, have harmful habits, whereas the knowledge on personal hygiene does not always comply with correspondent behaviour. Therefore, despite the fact that the development of learners’ competence of health protection and promotion complies with the Information-Motivation-Behavioural Skills model and creates preconditions for learners to develop positive changes in their behaviour in terms of healthy lifestyle, it is assumed that different learners need to determine only sufficient and some superficial knowledge on the issues of healthy lifestyle and condition insufficient development of health-promoting habits. It would be expedient for researchers to define the motivation of learners to acquire knowledge on healthy lifestyle and develop skills and behaviour changes in terms of the links between the acquired competences of health education and promotion.en
dc.language.isolten
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.title5–8 klasių mokinių sveikos gyvensenos žinios, įgūdžiai ir įpročiai, taikant informacijos-motyvacijos-įgūdžių modelįen
dc.title.alternativeKnowledge, skills and habits of healthy lifestyle of 5-8th form learners in terms of information-motivation-behavioural skills modelen
dc.typeArticleen
dc.description.abstract-ltNūdienos ugdymo institucijose sukuriamos prielaidos kiekvienam ugdytiniui įgyti sveikos gyvensenos žinių, lavintis įgūdžius ir įpročius. Šio straipsnio tikslas – apibūdinti 5–8 klasių mokinių sveikos gyvensenos žinias, įgūdžius ir įpročius taikant Informacijos-motyvacijosįgūdžių modelį. Tyrimo tikslas konkretinamas uždaviniais: apibūdinti Informacijosmotyvacijos- įgūdžių modelį bei identifikuoti pagrindinio ugdymo pirmosios pakopos (5–8 klasių) mokinių sveikos gyvensenos žinias, bei atskleisti turimus sveikatai palankius įgūdžius ir įpročius, remiantis subjektyviu mokinių įsivertinimu. Siekiant atsakyti į iškeltus uždavinius, atlikta mokslinės literatūros šaltinių analizė ir empirinis tyrimas – bendrojo ugdymo mokyklų 5–8 klasių mokinių (N = 817, iš jų 48,7 proc. mergaičių ir 51,3 proc. berniukų) anoniminė anketinė apklausa. Statistinė tyrimo duomenų analizė atlikta naudojant kompiuterinę programą SPSS 16.0 for Windows. Analizuojant tyrimo duomenis, taikyti matematinės-statistinės analizės metodai: aprašomoji statistika (procentiniai dažniai) ir analitinė statistika (Pirsono χ2 kriterijaus testas). Informacijos-motyvacijos-įgūdžių modelio realizavimas remiasi žiniomis apie sveikatą ir sveiką gyvenseną, kurios daro įtaką asmens motyvacijai sveikai gyventi, sveikos gyvensenos įgūdžiams formuotis. Šie trys tarpusavyje susiję modelio komponentai sudaro prielaidas mokiniams keisti savo elgesį sveikos gyvensenos linkme. Empiriniu tyrimu nustatyta, kad mažiau nei pusės tyrime dalyvavusių 5–8 klasių mokinių žinias apie sveikatą ir sveiką gyvenseną galima apibūdinti kaip pakankamas; daugiau kaip pusė 5–8 klasių mokinių neturi susiformavusių tvirtų sveikos gyvensenos įgūdžių: neskiria reikiamo dėmesio savo mitybai, fiziniam aktyvumui, kai kurie turi žalingų įpročių, o turimos asmens higienos žinios ne visada lemia tinkamą mokinių elgseną. Taigi, nors mokinių sveikatos saugojimo ir stiprinimo kompetencijos ugdymas atliepia Informacijos-motyvacijos-įgūdžių modelį ir sudaro prielaidas mokiniams keisti savo elgesį sveikos gyvensenos linkme, tačiau skirtingi mokinių poreikiai, tikėtina, lemia paviršutiniškas mokinių žinias sveikos gyvensenos klausimais bei skatina nepakankamą sveikatai palankių įpročių formavimąsi.en
dc.doiDOI:10.13165/SD-14-13-2-04en
dc.editorial.boardYraen
dc.identifier.aleph000018601en
dc.publication.sourceSocialinis darbas, 2014, Nr. 13(2)en
dc.subject.facultySocialinių technologijų fakultetasen
dc.subject.keywordSveikos gyvensenos žiniosen
dc.subject.keywordGyvenimo būdo įgūdžiai ir įpročiaien
dc.subject.keywordSveikatos ugdymo modelisen
dc.subject.keywordKnowledgeen
dc.subject.keywordSkills and habits of healthy lifestyleen
dc.subject.keywordModel of health educationen
dc.subject.publicationtypeS3en
dc.subject.researchprogramme4.4.3.en
dc.subject.sciencedirection07S - Edukologijaen


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record