Show simple item record

dc.contributor.authorVaišvila, Alfonsas
dc.date.accessioned2015-01-09T07:17:23Z
dc.date.available2015-01-09T07:17:23Z
dc.identifier.urihttps://www3.mruni.eu/ojs/jurisprudence/article/view/3056/2857
dc.identifier.urihttps://repository.mruni.eu/handle/007/12977
dc.description.abstractThe article considers general principles of fight against terror in the light of human rights protection point, and inner contradiction of aforementioned fight. This contradiction is evidenced by the fact that, by subjective removal of threats to human rights created by terrorism, objectively, new threats to the same human rights are being created. One of such threatening factors is transformation of fight against terrorism to fight against terrorists, twisting the essence of terrorism as a social phenomenon, and directing the fight itself towards the consequences rather than reasons of terrorism. Such a change in objects of fight implies priority switch to and increasing importance of military and police measures. Therefore, there is a threat of a new terrorism form, namely the state terrorism, when fight against separate terrorists is fought by bombing cities of sovereign states and thus encroaching fundamental rights of thousands of innocent people. States calling themselves democratic attempt to resist terrorism employing measures that are not inherent to democracy, thus endangering humans rights and future of the democracy itself. In order to prevent transformation of fight against terrorism into another threat to human rights, terrorism is to be treated as a complex social phenomenon, and fight against it is to be based on priority of legal and social measures instead of military and police ones. Recognition of priority to the former measures implies necessity for changes not only for the people inclined to terrorist activity, but also for the society itself, and the said changes should be heading towards consecutive implementation of rule of law and eguity. Inobservance to 19 law and equity (application of double standards in social and international relations) is one of the main reasons motivating and maintaining various forms of terrorism. Terrorism might be the litmus paper, with increasing clarity proving the fact that the level of law and equity implementation, which so far guaranteed the Western world's social stability, has already depleted its creative potential to continue with its function in the globalization conditions, when new social groups, nations and even civilizations enter the social arena, seeking equal rights to participate in creating modern rules of coexistence, both on state and international level. Thus, modern world, which, even in conditions of globalization attempts to ignore the increasing and expanding demand for law and equity, to give absolute supremacy to interests of separate nations or social groups, to replace equality-based cooperation with dictate, thereby becomes dangerous for itself. Terrorism might be treated as the first and clearly expressed prophet of this awaking threat and the factor causing necessity for reforms in the modern societies.en
dc.language.isolten
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.titleTerorizmas ir kova su terorizmu - dvi grėsmės žmogaus teisėms (metodologinis aspektas).en
dc.typeArticleen
dc.description.abstract-ltStraipsnyje aptariami kovos su terorizmu taktikos bendrieji principai žmogaus teisių saugos požiūriu, tos kovos vidinis prieštaringumas: subjektyviai šalinant terorizmo keliamas grėsmes žmogaus teisėms, objektyviai kuriamos naujos grėsmės toms pačioms teisėms. Viena iš šio prieštaringumo priežasčių – kovos su terorizmu pakeitimas kova su teroristais. Tai iškreipia terorizmo, kaip socialinio reiškinio, esmę, o pačią kovą orientuoja ne tiek į terorizmo priežastis, kiek į jo padarinius. Šis kovos objektų sukeitimas vietomis reikalauja į pirmą vietą iškelti ir atitinkamai sureikšminti policines ir karines priemones. Dėl to kyla grėsmė atsirasti naujai terorizmo formai – valstybiniam terorizmui: su atskirais teroristais kovojama bombarduojant suverenių valstybių miestus – kėsinantis į tūkstančių niekuo nekaltų civilinių gyventojų pagrindines teises. Demokratinėmis besivadinančios valstybės priešinasi terorizmui demokratijai nebūdingomis priemonėmis, keldamos visuotinę grėsmę žmogaus teisėms ir demokratijos ateičiai. Siekiant kovą su terorizmu nepaversti nauja grėsme žmogaus teisėms, pabrėžiama būtinybė terorizmą vertinti kaip sudėtingą socialinį reiškinį, o kovą su juo grįsti pirmenybę teikiant ne policinėms, karinėms, o teisinėms, socialinėms priemonėms. Pastarųjų prioriteto pripažinimas įpareigoja keistis nuoseklaus teisės ir teisingumo viršenybės įgyvendinimo linkme ne tik į teroristinę veiklą linkusius asmenis, bet ir visuomenes. Nedėmesingumas teisei ir teisingumui (dvejopų standartų taikymas socialiniuose ir tarptautiniuose santykiuose) yra viena iš pagrindinių priežasčių, palaikančių ir skatinančių įvairias terorizmo formas. Terorizmas gali būti tas lakmuso popierėlis, kuris vis aiškiau įrodinėja tą faktą, kad tas teisės ir teisingumo įgyvendinimo lygis, kuriuo iki šiol savo socialinį stabilumą garantavo Vakarų pasaulis, jau yra išsėmęs savo kuriamąsias galimybes toliau tai daryti globalizacijos sąlygomis, kai į socialinę areną ateina naujos socialinės grupės, tautos, net civilizacijos, siekiančios lygiateisiškumo pagrindais dalyvauti kuriant šiuolaikinę socialinio sugyvenimo tvarką ir konkrečios šalies viduje, ir tarptautiniu mastu. Todėl šiuolaikinis pasaulis, kuris ir globalizacijos sąlygomis nori vienaip arba kitaip ignoruoti kaskart aktualesniu tampantį ir besiplečiantį teisės ir teisingumo poreikį, absoliutinti atskirų tautų ir socialinių grupių interesus, lygiateisį bendradarbiavimą keisti diktatu, darosi pavojingas sau pačiam. Terorizmas gali būti traktuojamas kaip šios bundančios grėsmės pirmasis, aiškiau išreikštas pranašas ir visuomenių socialinio reformavimosi būtinybės užsakovas.en
dc.identifier.aleph000001945en
dc.subject.facultyTeisės fakultetasen
dc.subject.keywordTerorizmasen
dc.subject.keywordTeisingumasen
dc.subject.keywordKompromisasen
dc.subject.keywordTerrorismen
dc.subject.keywordState terrorismen
dc.subject.keywordEquityen
dc.subject.keywordCompromiseen
dc.subject.keywordGeneral-purpose of human rightsen
dc.subject.publicationtypeS5
dc.subject.sciencedirection01S - Teisėen


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record