Show simple item record

dc.contributor.authorMatulevičienė, Nijolė Janina
dc.date.accessioned2014-12-03T07:57:28Z
dc.date.available2014-12-03T07:57:28Z
dc.identifier.urihttps://www3.mruni.eu/ojs/jurisprudence/article/view/3025/2826
dc.identifier.urihttps://repository.mruni.eu/handle/007/12934
dc.description.abstractThe article analyzes the presumptions of transfer of performers’ rights as set out in the Law of the Republic of Lithuania on Copyrights and Related Rights. Lithuania’s legal literature has so far omitted this subject, hence the article starts with the analysis of development of performers’ rights considering the impact of international and regional legal provisions on the regulation of performers’ rights and incorporation of presumption of the transfer of rights to audio-visual performance records in national legislation of the majority of states, including Lithuania. Other application of presumption of the performers’ rights transfer is concerned with the performer’s labour relations. This area of legal regulation covers the legal relations emerging in both audio-visual segment, and other spheres of culture and art, such as the activities of broadcasting institutions (radio, television), as well as various fields of theatrics (theatrical plays and other theatrical performances, programmes of concert literature and pieces of music, etc.). The article concludes that the application of presumptions to civil relationships, which develop in various areas of literature and works of art performances, does not lead to consistency and clarity. To avoid any conflicts, which may result from vague legal regulation, Lithuania’s legal provisions governing the presumptions of transfer of performers’ rights need to be improved.en
dc.language.isolten
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.titleAtlikėjų teisių perdavimo prezumpcijos.en
dc.typeArticleen
dc.description.abstract-ltStraipsnyje nagrinėjamos atlikėjų teisių perdavimo prezumpcijos, numatytos Lietuvos Respublikos autorių teisių ir gretutinių teisių įstatyme. Lietuvos teisinėje literatūroje ši tema iki šiol nebuvo nagrinėta, todėl straipsnyje pirmiausia pateikiama atlikėjų teisių raidos analizė atkreipiant dėmesį į tarptautinių ir regioninių teisės normų įtaką reglamentuojant atlikėjų teises ir įtvirtinant teisių į audiovizualinius atlikimo įrašus perdavimo prezumpciją daugelio valstybių, taip pat ir Lietuvos, nacionaliniuose teisės aktuose. Kita atlikėjų teisių perdavimo prezumpcijos taikymo sritis susijusi su atlikėjo darbo santykiais. Į šią teisinio reguliavimo sritį patenka ne tik teisiniai santykiai, atsirandantys audiovizualinėje, bet ir kitose kultūros ir meno srityse: transliuojančiųjų organizacijų (radijas, televizija) veiklos, scenos meno (įvairūs teatro spektakliai ir kiti scenos meno atlikimai, koncertinės literatūros ir muzikos kūrinių programos) ir kitose srityse. Straipsnyje daroma išvada, kad prezumpcijų taikymas civiliniams santykiams, kurie atsiranda įvairiose literatūros ir meno kūrinių atlikimo srityse, nesuteikia jiems pastovumo ir aiškumo. Siekiant išvengti konfliktinių situacijų, kurios gali kilti dėl neaiškaus teisinio reguliavimo, būtina tobulinti Lietuvos teisės normas, įtvirtinančias atlikėjų teisių perdavimo prezumpcijas.en
dc.identifier.aleph000002009en
dc.publication.sourceJurisprudencija, 2005, Nr. 63(71)en
dc.subject.facultyTeisės fakultetasen
dc.subject.keywordAtlikėjų teisėsen
dc.subject.keywordPerformers’ rightsen
dc.subject.publicationtypeS5
dc.subject.sciencedirection01S - Teisėen


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record