Show simple item record

dc.contributor.authorŽilinskas, Dainius
dc.date.accessioned2014-11-25T11:53:56Z
dc.date.available2014-11-25T11:53:56Z
dc.identifier.urihttps://www3.mruni.eu/ojs/jurisprudence/article/view/2962/2763
dc.identifier.urihttps://repository.mruni.eu/handle/007/12872
dc.description.abstractThe article analyses the issues of modern Lithuanian legal administrative system. Security of a person, society and the State is a complex, political, sociological and legal phenomenon that ensures social well–being thus in order to develop conditions for an effective legal protection of the aforementioned social values it is necessary that an appropriate system of national authorities is in place and a system of positive legal norms is in place to regulate the establishment and functioning of such authorities. By applying the selected methodological background of the police law it should be concluded that theoretical identity of the police law should be linked with the need for knowledge on securing protection of a person, society and the State by regulating it by a unified system of legal norms. It is suggested, that the structure of the administrative law branch should be improved by replacing general and special parts with sub–branches of the administrative law. It is proposed to stipulate that administrative law is divided into the governing law and the police law. The governing law would include laws and by laws that contain norms of the administrative law and that regulate public relations in the public administration sector and it would be the legal basis for exercising the executive powers. The police law would include institutes of application of control, supervision, coercion, operative action and administrative penalties and would regulate public relations that occur when nationally administering protection of a person, society, the State, national security and public order and by ensuring appropriate legal regulation of establishment and functioning of the Lithuanian law enforcement authorities.en
dc.language.isolten
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.titlePolicijos teisės prielaidos: policijos teisės santykis su administracine teise.en
dc.typeArticleen
dc.description.abstract-ltStraipsnyje nagrinėjama šiuolaikinės Lietuvos administracinės teisės sistemos problematika. Asmens, visuomenės ir valstybės saugumas yra sudėtingas kompleksinis, politologinis, sociologinis ir teisinis reiškinys, garantuojantis visuomenės gerovę, todėl siekiant sukurti veiksmingos minėtų visuomeninių vertybių teisinės apsaugos prielaidas reikalinga atitinkama valstybės valdžios įstaigų sistema ir pozityviosios teisės normų sistema, reglamentuojanti šių institucijų steigimą bei veiklą. Remiantis pasirinktais policijos teisės metodologiniais pagrindais konstatuotina, kad policijos teisės teorinis identitetas sietinas su žinių apie asmens, visuomenės ir valstybės saugumo užtikrinimą, jį reglamentuojant bendra teisės normų sistema, poreikių. Siūloma tobulinti administracinės teisės šakos struktūrą – išskirti ne bendrąsias ir specialiąsias dalis, o administracinės teisė pošakius. Siūloma nustatyti, kad administracinė teisė būtų suskirstyta i valdymo teisę ir policijos teisę. Valdymo teisė apimtų įstatymus bei poįstatyminius norminius teisės aktus, kuriuose yra administracinės teisės normų, ir reguliuotų visuomeninius santykius, susiklostančius valstybinio administravimo srityje, būtų vykdomosios valdžios įgyvendinimo teisinis pagrindas. Policijos teisė apimtų kontrolės, priežiūros, prievartos, operatyvinės veiklos ir administracinių nuobaudų taikymo institutus bei reguliuotu visuomeninius santykius, susiklostančius atliekant valstybinį asmens, visuomenės, valstybės, nacionalinio saugumo ir viešosios tvarkos apsaugos sričių administravimą bei užtikrinant reikiamą Lietuvos teisėsaugos institucijų steigimo ir veiklos teisinį reglamentavimą.en
dc.identifier.aleph000002165en
dc.publication.sourceJurisprudencija, 2005, Nr. 76(68)en
dc.subject.facultyTeisės fakultetasen
dc.subject.keywordPolicijos teisėen
dc.subject.keywordAdministracinė teisėen
dc.subject.keywordVisuomenės interesų politika (teisė)en
dc.subject.keywordPolice lawen
dc.subject.keywordAdministrative law. Principlesen
dc.subject.keywordPublic orderen
dc.subject.publicationtypeS5
dc.subject.sciencedirection01S - Teisėen


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record