Show simple item record

dc.contributor.authorMisius, Rolandas
dc.date.accessioned2014-11-05T09:34:42Z
dc.date.available2014-11-05T09:34:42Z
dc.identifier.urihttps://www3.mruni.eu/ojs/jurisprudence/article/view/2950/2751
dc.identifier.urihttps://repository.mruni.eu/handle/007/12808
dc.description.abstractIn the article the author analyzes a problem related to the bid. The word “bid” can be understood as a person’s official offer to obtain (buy, exchange) securities of a certain company; this offer can be made both voluntarily and in pursuance of settled obligations. Attributes, types and principles of a bid are marked out in the article. The rule of the mandatory bid is mentioned as one of the essential parts in the process of company takeovers. The legal regulation of a bid in the USA is disputed in the article by employing a comparative and historical method. In legislating federal laws that regulate bids the principle was established that only company shareholders can govern results of the offer. The Federal regulation refers to the spirit of free market in attaining minimum regulation for bid related questions. Meanwhile, at the state level, the opinion dominated that persons who render a bid are seeking speculative purpose, but not financial stability of the company. The states began to legislate against takeover specific laws whereby the company board has final influence on the bid results. The laws of the states mainly determine the system for legal regulation of bids in the USA.en
dc.language.isolten
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.titleOficialaus pasiūlymo teisinio reglamentavimo problemos.en
dc.typeArticleen
dc.description.abstract-ltStraipsnyje autorius nagrinėja su oficialiaisiais pasiūlymais susijusius klausimus. Oficialus pa-siūlymas suprantamas kaip viešas asmens pasiūlymas įsigyti (nupirkti ar mainyti) tam tikros bendro-vės vertybinių popierių, atliktas tiek savanoriškai, tiek vykdant nustatytas pareigas. Straipsnyje išskiriami oficialaus pasiūlymo požymiai, rūšys ir principai. Aptariama privalomojo oficialaus pasiūlymo taisyklė kaip viena iš bendrovių kontrolės perėmimų mechanizmo sudėtinių dalių. Taikant lyginamąjį ir istorinį metodus aptariamas oficialiųjų pasiūlymų teisinis reglamentavimas JAV. Priimant federacinius oficialiuosius pasiūlymus reglamentuojančius teisės aktus vadovautasi nuostata, kad tik bendrovės akcininkai gali lemti pasiūlymo rezultatus. Federacinis reglamentavimas rėmėsi laisvosios rinkos dvasia, siekdamas tik minimaliai reglamentuoti su oficialiaisiais pasiūlymais susijusius klausimus. Tuo metu valstijose vyravo nuomonė, kad kontrolės perėmimais oficialų pasiūlymą teikiantys asmenys paprastai siekia spekuliatyvaus pobūdžio tikslų, o ne bendrovės finansinio stabilumo. Valstijos pradėjo priiminėti prieš kontrolės perėmimus nukreiptus teisės aktus, pagal kuriuos bendrovės valdymo organai turi lemiamos įtakos oficialaus pasiūlymo rezultatams. Valstijų teisės aktai lėmė JAV oficialiųjų pasiūlymų teisinio reglamentavimo sistemą. Iki oficialiojo pasiūlymo instituto suderinimo Europos Sąjungoje daugumai valstybių narių šis institutas buvo žinomas, tačiau jį reglamentuojančių teisės ir kitų socialinių normų nuostatos buvo labai skirtingos. Straipsnyje aptariami pagrindiniai teisinio reglamentavimo skirtumai Europos Sąjungos valstybėse narėse, analizuojama atskirų valstybių narių teisinė bazė.en
dc.identifier.aleph000002196en
dc.publication.sourceJurisprudencija, 2005, Nr. 77(69)en
dc.subject.facultyTeisės fakultetasen
dc.subject.keywordPasiūlymai, raštiški ir verslasen
dc.subject.keywordBendrovės (teisė)en
dc.subject.keywordAkcijosen
dc.subject.keywordBiden
dc.subject.keywordShareen
dc.subject.publicationtypeS5
dc.subject.sciencedirection01S - Teisėen


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record