Show simple item record

dc.contributor.authorMikuckienė, Vilija
dc.date.accessioned2014-10-09T08:49:56Z
dc.date.available2014-10-09T08:49:56Z
dc.identifier.urihttps://www3.mruni.eu/ojs/jurisprudence/article/view/2727/2531
dc.identifier.urihttps://repository.mruni.eu/handle/007/12383
dc.description.abstractAmicable settlement is a special kind of agreement. It bears substantive legal aspects as it belongs to the field of regulation of substantive law and directly influences substantive legal relations of the pleading parties. On the other hand, amicable settlement also possesses procedural aspects as it is subjected to regulation of procedural law (code of civil procedure defines the procedure of conclusion of amicable settlement, its approval by the court, determines procedural legal consequences and obligation of amicable settlement). The article scopes on the both, material and procedural issues of amicable settlement in insolvency proceedings. Particular attention is paid to the conclusion, approval, effect, form and substance of amicable settlement, contracting parties, their rights and obligations and, finally, to legal consequences of amicable settlement. A significant part of the article deals with existing problems, lack of legal regulations defining certain aspects of amicable settlement in insolvency proceedings and possible measures for elimination of vacancy in legal regulation.en
dc.language.isolten
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.titleTaikos sutarties sudarymo galimybės bankroto procese.en
dc.typeArticleen
dc.description.abstract-ltTaikos sutartis – ypatinga sutarčių rūšis. Viena vertus, taikos sutartis yra materialiojo teisinio pobūdžio, nes patenka į materialiosios teisės reguliavimo sritį ir tiesiogiai paveikia ginčo šalių materialiuosius santykius. Kita vertus, taikos sutartims būdingas ir procesinis pobūdis, dėl kurio jos reglamentuojamos procesinėmis teisės normomis (CPK apibrėžia šių sutarčių sudarymo ir patvirtinimo teismo procese procedūras, procesinius teisinius padarinius, nustato taikos sutarčių privalomąją galią) [1, p.9]. Taigi šiame straipsnyje bus nagrinėjami tiek materialiniai, tiek procesiniai taikos sutarčių sudarymo įmonės bankroto procese probleminiai aspektai. Daugiausia dėmesio šiame straipsnyje skiriama taikos sutarties bankroto byloje sudarymo, tvirtinimo ir įsigaliojimo tvarkai, taikos sutarties formai bei sąlygoms, taikos sutarties dalyviams, jų teisėms ir pareigoms, taip pat taikos sutarties sukeliamoms teisinėms pasekmėms aptarti. Nemaža straipsnio dalis skirta minėtame procese iškylančių problemų sprendimui, normų, reglamentuojančių tam tikrus taikos sutarties sudarymo bankroto byloje aspektus, stokai bei galimų įstatymo spragų šalinimui.en
dc.identifier.aleph000003077en
dc.publication.sourceJurisprudencija, 2007, Nr. 5(95)en
dc.subject.facultyTeisės fakultetasen
dc.subject.keywordBankroto procesasen
dc.subject.keywordTaikos sutartysen
dc.subject.keywordForma. Turinys. Sąlygosen
dc.subject.keywordInsolvency proceedingen
dc.subject.keywordAmicable settlementen
dc.subject.keywordContent. Form. Conditionsen
dc.subject.publicationtypeS3en
dc.subject.sciencedirection01S - Teisėen


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record