Show simple item record

dc.contributor.authorMačernytė-Panomariovienė, Ingrida
dc.date.accessioned2014-10-01T06:35:14Z
dc.date.available2014-10-01T06:35:14Z
dc.identifier.urihttps://repository.mruni.eu/handle/007/12217
dc.description.abstractA wage is remuneration for work performed by an employee under a contract. The right to fair remuneration means as follows: pay which guarantees a decent living standard for employees and their families; increased pay for overtime and extraordinary working conditions; equal remuneration for women and men for equal work; proper prior notification of dismissal from work; time limitation on deductions from pay. Issues relating to a pay are one of the most relevant for employees. An issue of this article is whether remuneration received by employees guarantees a decent living standard for employees and their families. The minimum wage in Lithuania, remuneration in the event of non-conformity with the normal working conditions, the right for payment for working in due time is also analysed in this article.en
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.titleThe right to receive fair remuneration for work in the Republic of Lithuania.en
dc.title.alternativeTeisė gauti teisingą apmokėjimą už darbą Lietuvoje.en
dc.description.abstract-ltDarbo užmokestis yra atlyginimas už darbą, darbuotojo atliekamą pagal darbo sutartį. Pagal Europos Bendrijos sutarties 141 str., atlyginimas reiškia įprastą pagrindinį ar minimalų darbo užmokestį arba kitą atlyginimą (tiek grynais pinigais, tiek natūra), kurį darbuotojas tiesiogiai arba netiesiogiai gauna už savo darbą iš darbdavio. Tai darbo užmokestis plačiąja prasme. Lietuvos darbo kodekso 186 str. 2 d. numatytas darbo užmokestis apima pagrindinį darbo užmokestį ir visus papil- domus uždarbius, taigi ir užmokestį už nukrypimus nuo normalių darbo sąlygų, už darbą poilsio ir švenčių dienomis, naktinį ir viršvalandinį darbą ir kt. Teisės į teisingą darbo užmokestį garantavimas yra ypač svarbus darbuotojo gerovei užtikrinti. Straipsnyje keliami visiems rūpimi klausiniai: ar teisiškai nustatytas bazinis, minimalus ir kitoks darbo užmokesčiui apskaičiuoti taikomas dydis yra tinkamas ir ar darbuotojų gaunamas darbo užmokestis yra pakankamas, kad garantuotų darbuotojams ir jų šeimoms normalų gyvenimo lygį. Problemos aktualumas sudarė prielaidas ir poreikį panagrinėti teisės gauti teisingą apmokėjimą už darbą Lietuvoje pagrindus. Tuo tikslu buvo užsibrėžti šie uždaviniai: išnagrinėti minimalaus darbo užmokesčio nustatymo ypatumus, darbo apmokėjimo dirbant nukrypus nuo normalių darbo sąlygų nustatymo ypatumus bei atsiskaitymo su darbuotoju tvarką ir priimti atitinkamus siūlymus, kaip tobulinti teisinę bazę siekiant, kad darbuotojams teisingai apmokėtų už darbą. Šiame darbe taikyti sisteminės analizės, lyginamasis, dokumentų analizės ir kiti metodai. [...]en
dc.identifier.aleph000003690en
dc.subject.facultyTeisės fakultetasen
dc.subject.keywordDarbo užmokestisen
dc.subject.keywordVienodas užmokestis už tokį pat darbąen
dc.subject.keywordMinimalus darbo užmokestisen
dc.subject.keywordWageen
dc.subject.keywordEqual remunerationen
dc.subject.keywordMinimum wageen
dc.subject.publicationtypeS3en
dc.subject.sciencedirection01S - Teisėen


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record