Show simple item record

dc.contributor.authorNarbekovas, Andrius
dc.contributor.authorObelenienė, Birutė
dc.contributor.authorKulpys, Žydrūnas
dc.date.accessioned2014-05-21T07:39:30Z
dc.date.available2014-05-21T07:39:30Z
dc.identifier.urihttps://www3.mruni.eu/ojs/social-work/article/view/698/656
dc.identifier.urihttps://repository.mruni.eu/handle/007/11654
dc.description.abstractIn the recent five years a growing number of people getting married in Lithuania have been registered. However, at the same time Lithuania is the leading country in EU based on the number of divorce cases. Divorce has become a common phenomenon even among Catholics, whose marriage has essential properties: unity and indissolubility. The article deals with the problem that insufficient understanding of the essence of marriage among the engaged might be an important reason of divorce. Based on the teachings of the Catholic Church the article defines the essential properties of marriage in the Catholic Church. The work is supported by the results of empiric research aimed at exploring the comprehension of the notion of marriage among the people intending to marry in the Catholic Church. The research was conducted in all seven diocese’s of Lithuania (Kaunas, Vilnius, Šiauliai, Telšiai, Kaišiadorys, Vilkaviškis and Panevėžys) and involved engaged Catholics who attend a preparatory course before taking the Matrimony Sacrament. Since the population of the respondents is final and registered, and using the formula defining the minimal quantity it was calculated the sample of the respondents (N=563) which should be considered representative enough. Thus, it can be stated that the achieved results reflect the overall tendencies in the country. The analysis of the research results revealed the truth that the majority of those engaged have no consistent notion of marriage in the Catholic Church. In their opinion, marriage is a manifestation of feelings, it can be broken off and almost half of them support the idea that marriage needs no oath at Church. The engaged participants of the research do not comprehend the basic properties of marriage (unity and indissolubility) in the Catholic Church: most of the respondents agree that under certain circumstances, the matrimonial fidelity becomes extinct.en
dc.language.isolten
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.titleKatalikų sužadėtinių santuokos samprataen
dc.title.alternativeNotion of marriage among the engaged Catholicsen
dc.typeArticleen
dc.description.abstract-ltPastaruosius penkerius metus Lietuvoje gausėja asmenų, sudarančių santuokas. Tačiau skyrybų skaičiumi Lietuva pirmauja Europos Sąjungoje. Skyrybos – neretas reiškinys netgi tarp katalikų, kurių santuoka yra pripažįstama kaip viena ir neišardoma. Straipsnyje nagrinėjama problema, jog netinkama sužadėtinių, kurie rengiasi tuoktis Katalikų Bažnyčioje, santuokos samprata gali būti labai rimta prielaida skyryboms. Straipsnyje atskleidžiamos santuokos savybės, remiantis Katalikų Bažnyčios mokymu. Darbas pagrindžiamas empiriniu kiekybiniu tyrimu, kuriuo siekiama išsiaiškinti, kokia yra katalikų sužadėtinių, besirengiančių tuoktis Bažnyčioje, santuokos samprata ir kaip ji atitinka Katalikų Bažnyčios mokymą. Tyrime dalyvavo visų septynių Lietuvos vyskupijų sužadėtiniai, lankantys sužadėtinių pasirengimo santuokai programos užsiėmimus vyskupijų šeimos centruose. Kadangi tiriamųjų populiacija yra baigtinė ir žinoma, pasinaudojant minimalaus imties tūrio nustatymo formule, apskaičiuota tiriamųjų imtis (N=563) yra pakankamai reprezentatyvi, kad galima būtų teigti, jog gautieji rezultatai atspindi visos šalies tendencijas. Išanalizavus tyrimo duomenis paaiškėjo, jog sužadėtiniai neturi aiškios santuokos Katalikų Bažnyčioje sampratos. Jų nuomone, santuoką sukuria jausmai, santuoką galima nutraukti. Beveik pusė pritaria, jog santuokai nebūtina priesaika Bažnyčioje. O tai nedera su Katalikų Bažnyčios santuokos vienumo ir neišardomumo principu.en
dc.identifier.aleph000009054en
dc.publication.sourceSocialinis darbas, 2011, Nr. 10(1)en
dc.subject.facultyTeisės fakultetasen
dc.subject.keywordSantuoka Katalikų Bažnyčiojeen
dc.subject.keywordSantuokos vienumasen
dc.subject.keywordSantuokos neišardomumasen
dc.subject.keywordMarriage in the Catholic Churchen
dc.subject.keywordUnity of marriageen
dc.subject.keywordIndissolubility of marriageen
dc.subject.publicationtypeS3en
dc.subject.sciencedirection01S - Teisėen


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record