Show simple item record

dc.contributor.authorKairienė, Brigita
dc.contributor.authorPurpurovič, Violeta
dc.date.accessioned2014-05-20T11:48:00Z
dc.date.available2014-05-20T11:48:00Z
dc.identifier.urihttps://www3.mruni.eu/ojs/social-work/article/view/690/648
dc.identifier.urihttps://repository.mruni.eu/handle/007/11633
dc.description.abstractEach child has the inherent right to life and healthy development, the right to know his or her parents and to live together with his or her parents, as well as to be brought up and maintained by them. However, parents are not always able to implement their rights and duties in respect to their children. Since the child may not be left without guardianship, the need to implement the rights of the child, to ensure his or her interests and to represent him or her, leading to the restriction of parental powers and establishment of guardianship (care) for the child arises. One of the ways of restricting parental powers is through a child’s separation from their parents. After the child's separation from their parents (the father or mother), the parents lose the right to live with the child and to require the return of the child to them from other persons. Parent may exercise their other rights as much as possible when living separately from their child. It has been established that the problem of implementation of parental rights and duties in respect of their children arises when implementing the child’s separation from their parents: although parents retain all rights and duties with regard to their child, except for the right to live together with the child and to represent him or her, the child’s guardian also implements rights and duties in respect of the child, therefore, it remains unclear who should be given the priority when implementing the rights of the child and ensuring his or her interests—the parents or guardians. When implementing the child's separation from their parent(s), limitation of statutory regulation arises: implementation of separation is possible only in the cases when a mother/father/parents are not able to implement the rights and duties in respect of the child due to any objective circumstances related to physical separation (suffer(s) the disease which requires out-patient treatment or is/are departed). In other cases, when parents live together with their child although they are not able to represent the rights and interests of the child due to their state of health, the situation does not fulfill the condition of implementation of the separation, i.e. parents do not live separately from the child.en
dc.language.isolten
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.titleVaiko atskyrimo nuo tėvų praktinio taikymo aspektaien
dc.title.alternativeAspects of practical implementation of a child’s separation from their parentsen
dc.typeArticleen
dc.description.abstract-ltKiekvienas vaikas turi neatimamą teisę gyventi ir sveikai vystytis, teisę žinoti, kas jo tėvai ir gyventi su jais bei būti jų auklėjamam ir aprūpinamam. Tačiau tėvai ne visuomet gali įgyvendinti teises ir pareigas vaikams. Kadangi vaikas negali būti paliktas be globos, iškyla vaiko teisių įgyvendinimo, interesų užtikrinimo ir atstovavimo jam poreikis, o tai lemia, kad ribojamos tėvų teisės bei vaikui teikiama globa (rūpyba). Vienas iš tėvų teisių ribojimo būdų – vaiko atskyrimas nuo tėvų. Atskyrus vaiką nuo tėvų (tėvo arba motinos), jie netenka teisės gyventi kartu su vaiku ir reikalauti jį grąžinti iš kitų asmenų. Kitomis teisėmis tėvai gali naudotis tiek, kiek tai įmanoma, negyvenant kartu su vaiku. Nustatyta, kad, atskiriant vaiką nuo tėvų, iškyla tėvų teisių ir pareigų įgyvendinimo problema. Nors tėvams išlieka visos teisės ir pareigos vaiko atžvilgiu, išskyrus teisę gyventi su vaiku bei atstovauti vaikui, tačiau vaiko globėjas taip pat įgyvendina teises ir pareigas vaikui, todėl lieka neaišku, kam turėtų būti teikiama pirmenybė, įgyvendinant vaiko teises ir užtikrinant jo interesus – tėvams ar globėjams. Taikant vaiko ir tėvų(-o) atskyrimą, susiduriama su įstatyminio reglamentavimo ribotumu: atskyrimą taikyti įmanoma tik tais atvejais, kai tėvas(-ai) dėl objektyvių aplinkybių, susijusių su fiziniu atsiskyrimu, negali įgyvendinti teises ir pareigas vaiko atžvilgiu. Kai tėvai gyvena kartu su vaiku, tačiau dėl savo sveikatos būklės negali atstovauti vaiko teisių ir interesų, situacija neatitinka atskyrimo taikymo sąlygos – tėvų gyvenimo skyrium nuo vaiko.en
dc.identifier.aleph000009006en
dc.publication.sourceSocialinis darbas, 2011, Nr. 10(1)en
dc.subject.facultySocialinės politikos fakultetasen
dc.subject.keywordVaiko teisėsen
dc.subject.keywordTėvų teisės ir pareigosen
dc.subject.keywordVaiko atskyrimas nuo tėvųen
dc.subject.keywordRights of childen
dc.subject.keywordRights and duties of parentsen
dc.subject.keywordImplementation of child’s separation from parentsen
dc.subject.publicationtypeS3en
dc.subject.sciencedirection07S - Edukologijaen


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record