Show simple item record

dc.contributor.authorKanapinskas, Virginijus
dc.contributor.authorUrmonas, Algimantas
dc.date.accessioned2014-03-06T11:50:49Z
dc.date.available2014-03-06T11:50:49Z
dc.date.issued2014-03-06
dc.identifier.urihttps://www3.mruni.eu/ojs/jurisprudence/article/view/632/594
dc.identifier.urihttps://repository.mruni.eu/handle/007/11437
dc.description.abstractThe article analyzes the changes of legal regulation on natural gas market in the context of the third European Union (EU) energy package. The paper consists of the introduction, two parts and conclusions. The first part analyses the main provisions on the natural gas market of the Third EU energy package. The second part of the paper focuses on the effect of the Third EU energy package on legal regulation of natural gas market in Lithuania. For this purpose, the author analyzes the relevant provisions of the future legal regulation that are laid out in the Conception on draft amendment of the Lithuanian law on natural gas (the Conception) that was adopted by the Resolution of 19 May 2010 No. 585 of the Government of the Republic of Lithuania (the Government). The author analyses the chosen model of implementation of the Directive 2009/73/EC of the European Parliament and of the Council concerning common rules for the internal market in natural gas of 13 July 2009 and repealing Directive 2003/55/EC (Directive 2009/73/EC), and the possible negative and positive consequences of the implementation of the model chosen by the drafters of the Conception. The paper is ended with motivated conclusions.en
dc.language.isoenen
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.titleChanges of legal regulation on natural gas market in the context of the Third European Union energy package = Gamtinių dujų rinkos teisinio reguliavimo pokyčiai Trečiojo Europos Sąjungos energetikos paketo kontekste.en
dc.typeArticleen
dc.description.abstract-ltStraipsnyje analizuojami Gamtinių dujų rinkos teisinio reguliavimo pokyčiai, numatyti Trečiajame Europos Sąjungos (toliau – ES) energetikos pakete. Straipsnis sudarytas iš įvado, dviejų dalių ir išvadų. Pirmojoje dalyje analizuojamos svarbiausios Trečiojo ES energetikos paketo nuostatos, susijusios su gamtinių dujų rinkos teisiniu reguliavimu, apibrėžiant šiuos aspektus: gamtinių dujų perdavimo veiklos atskyrimas nuo gavybos ir tiekimo veiklos; vartotojų teisių ir teisėtų interesų apsaugos stiprinimas, sukuriant konkurencingą dujų rinką; nacionalinių reguliavimo institucijų nepriklausomumo stiprinimas, jų tikslų, pareigų bei įgaliojimų apibrėžimas, numatant sąlygas Europos energetikos sektorius reguliuojančioms institucijoms bendradarbiauti regioniniu ir ES lygmenimis; įpareigojimas valstybių narių perdavimo sistemos operatoriams bendradarbiauti regioniniu ir ES lygmenimis, rengiant ir priimant tinklo kodeksus, prižiūrint tinklo kodeksų įgyvendinimą, koordinuojant tinklo eksploatavimą, planuojant bendras investicijas. Vertinant sistemingai Trečiąjį ES energetikos paketą, aktualizuojamos 2010 m. spalio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 994/2010 dėl dujų tiekimo saugumo užtikrinimo priemonių, panaikinančio Tarybos direktyvą 2004/67/EB, priėmimo priežastys. Reglamento tikslas – garantuoti gamtinių dujų tiekimo saugumą, užtikrinant tinkamą ir nenutrūkstamą šių dujų vidaus rinkos veikimą, leidžiant įgyvendinti išimtinio pobūdžio priemones, kai rinka nebegali tiekti reikalingo gamtinių dujų kiekio, bei aiškiai apibrėžiant gamtinių dujų įmonių, ES valstybių narių ir ES atsakomybę už prevencinius veiksmus bei reagavimo į konkrečius tiekimo sutrikimus priemones. Tinkamai įgyvendinant Reglamente Nr. 994/2010 numatytas priemones, būtų sudarytos prielaidos efektyviau veikti gamtinių dujų rinką, sumažėtų Lietuvos Respublikos priklausomybė nuo vienintelio gamtinių dujų tiekėjo ir padidėtų energetinis saugumas. Antrojoje straipsnio dalyje įvertinamas Trečiojo ES energetikos paketo poveikis Lietuvos gamtinių dujų rinkos teisinio reguliavimo pokyčiams, analizuojamos aktualiausios būsimojo teisinio reguliavimo nuostatos, numatytos Lietuvos Respublikos gamtinių dujų įstatymo pakeitimo įstatymo koncepcijoje, įvertinamas jos rengėjų pasirinktas 2009 m. liepos 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2009/73/EB dėl gamtinių dujų vidaus rinkos bendrųjų taisyklių, panaikinančios direktyvą 2003/55/EB, įgyvendinimo modelis, galimos jo teigiamos bei neigiamos pasekmės. Autorių nuomone, nuosavybės atskyrimo modelio įgyvendinimas ilgainiui galėtų turėti teigiamų pasekmių gamtinių dujų rinkos konkurencingumui, vartotojams, gamtinių dujų kainoms, investicijoms, kitiems energetikos sektoriams, įvairioms ekonominės veiklos rūšims, taip pat ir visam šalies ūkiui, jeigu didelės vertės projektai (SGD terminalas, gamtinių dujų tinklų jungtis su Lenkija ir kt.), užtikrinantys alternatyvius gamtinių dujų šaltinius, sulauktų ES finansinės paramos.en
dc.identifier.aleph00008823en
dc.publication.sourceJurisprudencija, 2011, Nr. 18(1)en
dc.subject.facultyTeisės fakultetasen
dc.subject.keywordGamtinės dujosen
dc.subject.keywordGamtinių dujų rinkaen
dc.subject.keywordTrečiasis ES energetikos paketasen
dc.subject.keywordNatural gasen
dc.subject.keywordNatural gas marketen
dc.subject.keywordThird EU energy packageen
dc.subject.sciencedirection01S - Teisėen


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record