Show simple item record

dc.contributor.authorPranciulytė-Bagdziunienė, Ilma
dc.contributor.authorPetraitė, Monika
dc.date.accessioned2014-02-13T08:50:14Z
dc.date.available2014-02-13T08:50:14Z
dc.date.issued2014-02-13
dc.identifier.urihttps://www3.mruni.eu/ojs/social-technologies/article/view/155/148
dc.identifier.urihttps://repository.mruni.eu/handle/007/11172
dc.description.abstractIncreasing the global flow of information forms qualitatively new complex information processing and filing requirements. The flow of information, data and knowledge manages the various activities of the original search for technological solutions. Very abundant and rapidly growing technology solutions groups are based on semantic technologies. Therefore, this article aims to provide user access needs for producing perspective survey methodology and the empirical study is based on the prospective development of innovative product lines. This article is formed based on the recommendations of the semantics of the applicability of technology development to business end users, public administration, organization of information flows the value of the generation of knowledge—based on environment and development issues. At a practical level, based on empirical evidence substantiates the semantics it is based on technology solutions for organizations in the integration of business processes, which can become the modern aspect of the success factors of the value of domestic and global market and facilitate the diffusion of innovation. The field of qualitative research has revealed the final consumer habits and problems of information search, organization, grouping aspects. Secondly, the study determined the idea of the necessity of technology in business processes, innovation generation and diffusion of knowledge issues aspects. Third, the authors submit proposals based on the semantics of the applicability of technology development opportunities in the business. Finally—users, public administrations and their mutual interaction activities. ST applicability of these segments may occur based on ST integration of IT systems in organizations, the general structure of existing products or used as a service by buying them from outside suppliers. It is important to emphasize that the ST innovative methods to ensure successful use of advanced, modern, innovative organization development, to ensure efficient information and knowledge management. The success of such organizations and activities leads to experience, promotion of internal growth and cooperation needs. It can be assumed that the ST application, organizations can promote networking, cluster formation and the formation of other social networks. Extending the applicability of the ST segment of consumers is likely to increase demand for services, the supply range, and encourage the formation of complex service systems.en
dc.language.isolten
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.titleSemantikos technologijų taikymas kolektyvinių žinių ir informacijos valdymui: perspektyvinių poreikių identifikavimas galutinių vartotojų segmenteen
dc.typeArticleen
dc.description.abstract-ltTikslas – augantys globalūs informacijos srautai formuoja kokybiškai naujus kompleksinius informacijos sisteminimo ir apdorojimo poreikius. Informacijos srautams, duomenims ir žinioms valdyti skirtingose veiklose ieškoma originalių technologinių sprendimų. Gausi ir itin sparčiai auganti technologinių sprendimų grupė, grindžiama semantikos technologijomis. Informacijos tiek daug, kad dažna problema tampa reikalingų duomenų paieška, klasifikacija. Semantika grindžiamos technologijos, paremtos teminių žemėlapių ir ontologijų idėjomis, gali būti efektyvi priemonė šiai problemai spręsti. Tačiau siekiant perkelti funkcinius semantikos technologijų prototipus į komercinius produktus, susiduriama su inovacinio informacinių technologijų (toliau IT) produkto specifikacijų parengimo problema, grįsta vartotojų poreikių analize. Skaitmeniniame amžiuje naujų technologinių produktų sėkmę rinkoje nulemia užslėptų vartotojų poreikių identifikavimas ir jų tinkamas tenkinimas. Todėl šiuo straipsniu siekiama pateikti perspektyvinių vartotojų poreikių tyrimo metodologiją ir empirinio tyrimo duomenimis grindžiamas inovatyvių produktų perspektyvines vystymo kryptis, siekiant įžvelgti užslėptus poreikius spręsti minėtas problemas. Kitaip tariant, siekiama nustatyti, kaip identifikuoti dar neegzistuojančio produkto prototipo rinkos vystymo strategijas, pasirenkant tinkamus segmentus, tinkamą produkto funkcionalumą vartotojų poreikių patenkinimui. Metodologija – šiam tikslui pasitelkta kokybinio tyrimo strategija – atvejo tyrimas, siekiant įžvelgti semantika grindžiamų technologijų pritaikomumo galutinių vartotojų veikloje galimybes ir praktiškai bei teoriškai iliustruoti perspektyvines rinkas. Taikytas kokybinis tyrimas grupinės diskusijos forma (angl. focus group). Tyrimas atliktas dviejose tikslinėse respondentų grupėse. Tyrimo rezultatų sisteminimui taikyta loginė turinio analizė ir koncepcijų žemėlapio technika, išskiriant loginius mazgus poreikių identifikavimui galutinių vartotojų segmente. Rezultatai – remiantis teorine analize, sukurta technologijų perspektyvinių semantikos produktų rinkos tyrimo metodologija. Rinkos perspektyvinio tyrimo, ir ypač aprėpties įvertinimo, galimybes riboja produkto prototipo / funkcijų demonstracinės versijos nebuvimas. Toks tyrimas leidžia įvertinti bendruosius poreikius, identifikuoti kai kuriuos vartojimo būdus, suformuoti perspektyvinius vartotojų segmentus, tačiau neleidžia detalizuoti produkto specifikacijų konkretaus vartojimo kontekste bei įvertinti vartojimo intensyvumo ir rinkos formavimo kaštų ir vertės santykio. Praktinio taikymo srityje kokybinis tyrimas atskleidė potencialių semantikos produktų galutinių vartotojų įpročius ir kylančias problemas informacijos paieškos, sisteminimo, grupavimo aspektais. Antra, tyrimas suponavo mintį dėl šių technologijų būtinumo verslo, inovacijų generavimo ir žinių sklaidos procesuose. Trečia, autorės pateikia pasiūlymus semantika grindžiamų technologijų pritaikomumo galimybių plėtrai į verslo, galutinių vartotojų, viešojo administravimo institucijų ir jų tarpusavio sąveikų veiklų sritis. Tyrimo ribotumas – kokybinis tyrimas atliktas, remiantis dviejų tikslinių focus grupių informantų duomenimis Lietuvoje, ir visi jo rezultatai taikytini semantikos technologijoms, grindžiamoms lietuvių kalba. Siekiant plėtoti semantikos technologijų sprendimus tarptautiniu mastu, būtų vertinga atlikti semantika grindžiamų technologinių produktų idėjų, kurias būtų galima pritaikyti skirtingų organizacijų sprendimų vertei generuoti bei informacijos srautų valdymo klausimais, paieškų tyrimą. [...]en
dc.date.published2012
dc.editorial.boardYraen
dc.identifier.aleph000012205en
dc.publication.sourceSocialinės technologijos, 2012, Nr. 2(1)en
dc.subject.facultyKitasen
dc.subject.keywordSemantinės technologijosen
dc.subject.keywordOntologijaen
dc.subject.keywordInformation and knowledge managementen
dc.subject.keywordSemantic technologyen
dc.subject.keywordOntologyen
dc.subject.sciencedirection03S - Vadybaen


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record