Show simple item record

dc.contributor.authorJakutytė-Sungailienė, Asta
dc.date.accessioned2013-10-23T11:44:29Z
dc.date.available2013-10-23T11:44:29Z
dc.date.issued2013-10-23
dc.identifier.urihttps://www3.mruni.eu/ojs/jurisprudence/article/view/968/924
dc.identifier.urihttps://repository.mruni.eu/handle/007/10708
dc.description.abstractIn a legal sense, a proprietary complex is comprehended as a totality of the objects of civil rights having common purpose which is referred to as a self-sufficient object having separate monetary value. In contemporary doctrine of private law, wherein the pluralistic theory of civil relationship is prevalent, the object of the civil relationship as well as the object of civil rights is considered the values regarding which of the civil relationship emerged. Proprietary complexes as the multipartite objects of civil rights are comprised of various units of asset. In a legal sense, assets are considered as the objects of civil rights having economic value and capacity to participate in civil turnover, i.e. the owner is able to transfer such object to another person. While forming proprietary complexes, different units of assets (tangible and intangible) are united into a totality which is considered as one object of civil rights. So, if the positive law constitutes a possibility to form proprietary complexes and to participate in civil turnover, it becomes possible to capitalize assets, whereas proprietary complexes are formed in order to gain additional monetary value. Therefore, the purpose of this research is to analyse the formation of proprietary complexes, the genesis and theoretical grounding of proprietary complexes and different kinds of proprietary complexes. The subject matter of the research is the analysis of the concept of proprietary complex, the identification of the features of proprietary complexes and the analysis of particular proprietary complexes. The main methods used in this research are document (content of source), linguistic, systematic and critical analyses as well as historical, comparative and teleological analyses.lt
dc.language.isoenlt
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.titleProprietary complexes: theoretical aspects = Turtiniai kompleksai: teoriniai aspektailt
dc.typeArticlelt
dc.description.abstract-ltLietuvoje iki 2000 m. Civilinio kodekso priėmimo ir įsigaliojimo galiojęs 1964 m.CK išvis nereglamentavo civilinių teisių objektų, todėl 2000 m. CK I knygos III dalies V skyrius laikytina viena iš reikšmingesnių naujovių. Teisėje turtinis kompleksas suprantamas kaip visuma bendra paskirtimi pasižyminčių civilinių teisių objektų, kurie laikomi vientisu objektu ir turi turtinę vertę. Šiuolaikinėje privatinės teisės doktrinoje vyraujant pliuralistinei civilinio teisinio santykio objekto teorijai, tiek civilinio teisinio santykio, tiek civilinių teisių objektu pripažįstama tai (tos gėrybės), dėl ko atsiranda teisinis santykis. Turtiniai kompleksai kaip daugialypiai civilinių teisių objektai yra sudaryti iš įvairiausių turto vienetų. Teisine prasme turtu yra laikomi tie civilinių teisių objektai, kurie turi ekonominę (objektyvią) vertę ir civilinio apyvartumo savybę, t. y. tokį objektą jo savininkas turi galimybę perleisti kitam asmeniui. Formuojant turtinius kompleksus į vieną visumą sujungiami skirtingi turto (tiek materialaus, tiek nematerialaus) vienetai, ir toks turtinių vienetų junginys yra laikomas vienu civilių teisių objektu. Tokiu būdu pozityvioji teisė, nustatanti galimybę formuoti turtinius kompleksus ir tokiems objektams dalyvauti civilinėje apyvartoje, sudaro prielaidas turto kapitalizacijai, nes turtiniai kompleksai suformuojami siekiant pridėtinės vertės. Atsižvelgiant į tai šiame straipsnyje, siekiant atskleisti turtinių kompleksų savitumą, nagrinėjamos turtinių kompleksų atsiradimo priežastys, šio instituto genezė, egzistavimo teorinis pagrindimas bei atskiros rūšys. Dėl to šio straipsnio tyrimo objektas yra turtinių kompleksų sąvokos, juos identifikuojančių požymių ir atskirų turtinių kompleksų ypatumų analizė. Straipsnio pabaigoje pateikiamos šios išvados: (i) turtinių kompleksų instituto įtvirtinimas pozityviojoje teisėje suteikia daugiau galimybių išnaudoti turto ekonominį potencialą kapitalizuojant turtą, nes vieno tikslo sujungti atskiri civilinių teisių objektai tampa vientisa sistema, turinčia didesnę ekonominę vertę nei šių objektų verčių paprasta aritmetinė suma; (ii) turtiniai kompleksai turi būti traktuojami kaip neribotos civilinės apyvartos objektai, nebent imperatyviosios teisės normos nurodo priešingai; (iii) esminis turtinio komplekso požymis yra tikslas, nes tik vieno tikslo sujungti atskiri civilinių teisių objektai tampa vientisa sistema, turinčia didesnę ekonominę vertę; (iv) visos teisės sistemos prie turtinių kompleksų priskiria paveldimo turto masę (palikimą), į kurią atskiri turto vienetai sujungiami tik dėl teisinio tikslo – kad visas mirusiojo fizinio asmens turtas turėtų vienodą teisinį likimą, ir jo kreditoriai taip būtų apsaugoti; (v) sudėtingiausias turtinis kompleksas yra įmonė, kuri yra „nuolat veikiantis“ turtinis kompleksas. Dėl šios priežasties į įmonės kaip turtinio komplekso sudėtį patenka ne tik materialusis turtas, bet ir turtinės teisės, išimtinės teisės bei skolos, nes tik su tokios pilnos sudėties turtiniu kompleksu galima efektyviai vykdyti ūkinę-komercinę veiklą; (vi) kalbant apie kitokių turto vienetų samplaikų priskyrimą prie turtinių kompleksų, reikia atkreipti dėmesį į tai, ar tokia daiktų visuma atitinka turtinio komplekso požymius. [...]lt
dc.doiDOI:10.13165/JUR-13-20-2-08
dc.identifier.aleph15227lt
dc.publication.sourceJurisprudencija, 2013, Nr. 20(2)lt
dc.subject.fakultetasTeisės fakultetaslt
dc.subject.keywordCivilinių teisių objektaslt
dc.subject.keywordTurtinis kompleksaslt
dc.subject.keywordPaveldimas turtaslt
dc.subject.keywordĮmonėlt
dc.subject.keywordObject of civil rightslt
dc.subject.keywordProprietary complexlt
dc.subject.keywordEnterpriselt
dc.subject.keywordInheritancelt
dc.subject.sciencedirection01S - Teisėlt


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record