Show simple item record

dc.contributor.authorRatiani, Irma
dc.date.accessioned2013-10-17T11:31:17Z
dc.date.available2013-10-17T11:31:17Z
dc.date.issued2013-10-17
dc.identifier.urihttps://www3.mruni.eu/ojs/societal-studies/article/view/234/225
dc.identifier.urihttps://repository.mruni.eu/handle/007/10622
dc.description.abstractContemporary Georgian Literature offers interesting interpretations of the terms “Caucasus” and “Caucasian,” but the discussion about this problem was started much earlier, in the beginning of 19th century, when the livening up of the ethnical concepts of “Caucasus” and “Caucasian” was witnessed in Georgian literature and public thinking. The historical shift of Georgia into the new epoch of colonialism, which can alternatively be called “The Epoch of Russian Colonialism”, caused the accentuation of the above mentioned concepts. Russia used the privilege of the orthodox country, confronted Georgians with non- Christian people of the Caucasus and deprived them from their political independence. The reaction of Georgians towards Russian colonialism was characterized by double standards, which were clearly reflected in Georgian literature of the period of Romanticism, first of all, in relation to the interpretation of the concepts “Caucasus” and “Caucasian.” The genuine goal of the colonial policy and their social strategies were pointed out clearly in the 1850–60s. The Georgians’ response to colonialism was modified and the previous ambivalent status was replaced by the radical confrontation: the main goal became the idea of the peaceful Caucasus on the condition of protection of national identities. The problem became rather different and more complicated in 20th century Georgian literature, when the relation towards the ethnical problem was newly established within the frame of Soviet ideology and offered the different, non-ethnical interpretation of the terms “Caucasus” and “Caucasian”: the national boarders were ignored and integrated within the model of Homo Sovieticus. Later, when the Soviet regime was destroyed, the terms “the Caucasus” and “Caucasian” caused the establishment of a new type of discourse, which determined the new interpretational standard of Georgian literature of the end of 20th century and the beginning of 21st century.lt
dc.language.isoenlt
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.titleThe reflection of the ethnical terms “Caucasus” and “Caucasian” in Georgian literaturelt
dc.typeArticlelt
dc.description.abstract-ltNūdienos Gruzijos literatūroje aptinkame įdomius sąvokų „Kaukazas“ ir „kaukazietis“ aiškinimus, bet diskusija dėl šių sąvokų prasidėjo daug anksčiau, XIX a. pradžioje, kai sąvokų „Kaukazas“ ir „kaukazietis“ vartosena labai padažnėjo Gruzijos literatūroje ir visuomenės gyvenime. Prasidėjęs naujas istorinis Gruzijos gyvavimo laikotarpis – vadinamoji „rusiškojo kolonializmo epocha“, užaštrino minėtų sąvokų reikšmę. Rusija pasinaudojo ortodoksinės šalies padėtimi ir supriešino gruzinus su nekrikščioniškomis Kaukazo tautomis bei atėmė iš jų politinę nepriklausomybę. Gruzinų atsakas į rusiškąjį kolonializmą buvo dvigubi standartai, kas aiškiai atsispindėjo romantizmo laikotarpio Gruzijos literatūroje, ir visų pirma tai rodė sąvokų „Kaukazas“ ir „kaukazietis“ interpretavimas. Tikrasis kolonijinės politikos ir jos socialinių strategijų tikslas išryškėjo 1850–1860-aisiais. Gruzinų reakcija į kolonializmą pasikeitė ir ankstesnį ambivalentiškumą išstūmė radikalus konfrontavimas: pagrindiniu tikslu tapo taikaus Kaukazo išsaugojimas paliekant nacionalines tapatybes. Problema labai pakito ir dar labiau susikomplikavo XX a. Gruzijos literatūroje, kai į etinius aspektus imta žiūrėti per naujai įsigalėjusią sovietinę ideologiją ir radosi naujas neetinis sąvokų „Kaukazas“ ir „kaukazietis“ interpretavimas: tautų ribas imta ignoruoti ir visus imta integruoti į homo sovieticus modelį. Vėliau, sugriovus sovietinį režimą, sąvokos „Kaukazas“ ir „kaukazietis“ suponavo naują diskursą, kuris iškėlė naują XX a. pabaigos ir XXI a. pradžios Gruzijos literatūros interpretavimo standartą.lt
dc.date.published2013
dc.identifier.aleph13805lt
dc.publication.sourceSocialinių mokslų studijos : mokslo darbai = Social sciences studies : research papers, 2013, Nr. 5(1)lt
dc.subject.fakultetasKitaslt
dc.subject.keywordKaukazaslt
dc.subject.keywordRusiškasis kolonializmaslt
dc.subject.keywordGruzijos literatūralt
dc.subject.keywordCaucasuslt
dc.subject.keywordRussian colonialismlt
dc.subject.keywordGeorgian literaturelt
dc.subject.sciencedirection07H - Etnologijalt


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record