Show simple item record

dc.contributor.authorRaudeliūnaitė, Rita
dc.contributor.authorŠavareikaitė, Diana
dc.date.accessioned2013-07-16T11:01:10Z
dc.date.available2013-07-16T11:01:10Z
dc.date.issued2013-07-16
dc.identifier.urihttps://www3.mruni.eu/ojs/sw/article/download/364/352
dc.identifier.urihttps://repository.mruni.eu/handle/007/10595
dc.description.abstractSocial images of disability are one of the most important problems in the psychosocial structure of the phenomenon of disability. It allows not only to analyse the prevailing trends, approaches or values, which are constructing disability, but also to identify the conception of disability, which is accepted in a particular society as a result of certain social representation of disability, methods of integration of people with disabilities, actions of social policy, the rate of social exclusion or inclusion of people with disabilities. Not every individual encounters disability personally, therefore, the cognition of this phenomenon occurs through intermediaries. Mass media (television, the press, internet and others) most frequently serve as such intermediaries. Mass media not only reflects certain constructs of social reality, but also possesses the power to create them. Therefore, to a large extent, public opinion, attitudes and behaviour encouraged by them depend on the ability of mass media to select, define and present certain phenomena. The attitude towards the disability presented in mass media influences the formation of the identity of the disabled, the perception of the social phenomenon of disability and determines the status and roles of persons with disabilities in society. Current scientific discourse shows that research on social images of disability is relevant. According to Ruškus and Mažeikis (2007), this research may facilitate revelation of definitions of (ab)normality, how disability is structured and what models of behaviour and relations with persons with disabilities are presupposed. It has been noticed that the representation of disability most frequently contains negative connotations because of the associations ascribed to disability. Therefore, in striving for full integration of people with disabilities into society, it is necessary to identify destructive constructs and replace them with a change-centred attitude. The goal of the research is to reveal peculiarities of social images of disability, which are represented in the daily newspapers of Lithuania. The method of document analysis was chosen, which allows for an objective evaluation of the nature of disability constructs published in the daily newspapers during the determined period. The qualitative and quantitative content analysis of the selected texts was conducted applying the method of document analysis. The article focuses on presentation of results of qualitative analysis of articles published in daily newspapers. The qualitative content analysis was carried out following the inductive logic of building categories that is based on research data. Conducting qualitative content analysis, the following sequence was observed (Creswell, 2009): repeated reading of the content of the selected articles, identification of meaningful elements in the analysed text, grouping of meaningful elements into categories and sub-categories, integration of categories into the context of the analysed phenomenon and description of their content. The four biggest national daily newspapers (Lietuvos Rytas, Lietuvos Žinios, Respublika, Vakaro Žinios) were chosen for empiric research. The newspapers were published during the period from January 2009 to May 2010. During the analysed period, 136 articles on the topic of disability were found in the four daily newspapers of Lithuania. The biggest proportion of information on the theme of disability consisted of informative reports; the lack of educative information and information based on scientific facts was observed. The qualitative analysis of articles on disability in the daily newspapers revealed the continuing prevalence of a clinical attitude towards disability: disability as a medical pathology, a loss, a source of problems, the otherness, limited personal [...]en
dc.language.isoltlt
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.titleNegalios socialiniai vaizdiniai Lietuvos dienraščiuoselt
dc.typeArticlelt
dc.description.abstract-ltViena iš aktualiausių problemų negalės fenomeno psichosocialinėje struktūroje yra socialiniai negalios vaizdiniai. Jie leidžia analizuoti ne tik vyraujančias nuostatas, požiūrius ar vertybes vertinant negalią, bet ir konkrečioje visuomenėje dėl tam tikrų negalios vaizdinių priimtą negalios koncepciją, neįgaliųjų integracijos metodus, socialinės politikos žingsnius, neįgaliųjų socialinės atskirties ar įtraukties mastus. Ne kiekvienas individas su negalia susiduria asmeniškai, todėl, kaip rodo tyrimai, apie negalią jie dažniausiai sužino iš žiniasklaidos. Šiuo metu žiniasklaida yra ta socialinė institucija, kuri užima tvirtas pozicijas ir vaidina didelį vaidmenį žmonių gyvenime. Žiniasklaida ne tik atspindi socialinius tikrovės konstruktus, bet ir turi galią juos kurti. Todėl nuo to, kaip ji sugeba pasirinkti, apibrėžti bei pristatyti tam tikrus reiškinius, didele dalimi priklauso viešoji nuomonė, nuostatos ir jų skatinamas elgesys. Tyrimai rodo, kad žiniasklaidoje pateikiamas požiūris į negalią turi įtakos neįgaliųjų identiteto formavimuisi, negalios socialinio reiškinio suvokimui, apibrėžia neįgalaus asmens padėtį ir vaidmenis visuomenėje. Straipsnyje pateikiamas tyrimas, kurio tikslas – atskleisti negalios vaizdinių, konstruojamų Lietuvos dienraščiuose, ypatumus. Tyrimo tikslui įgyvendinti pasirinktas dokumentų analizės metodas, leidžiantis objektyviai įvertinti negalios vaizdinių pobūdį apibrėžto laikotarpio dienraščiuose. Dokumentų analizės metodu atlikta kiekybinė ir kokybinė parinktų tekstų turinio analizė. Straipsnyje pagrindinis dėmesys sutelktas į dienraščių straipsnių kokybinės analizės rezultatus. Empiriniam tyrimui atlikti buvo pasirinkti keturi didžiausi šalies dienraščiai: „Lietuvos rytas“, „Lietuvos žinios“, „Respublika“ ir „Vakaro žinios“. Leidinių laikotarpis - 2009 m. sausio mėn. - 2010 m. gegužės mėn. Tiriamuoju laikotarpiu keturiuose Lietuvos dienraščiuose buvo rasti 136 straipsniai negalios tema. Didžiausią dalį informacijos sraute negalios tematika sudarė informacinio pobūdžio pranešimai; pasigesta šviečiamosios, moksliniais faktais pagrįstos informacijos. Kokybinė dienraščių straipsnių negalios tematika analizė parodė, kad vis dar dominuoja klinikinis požiūris į negalią: negalia kaip medicininė patologija, kaip praradimas, problemų šaltinis, kitoniškumas, apribojantis asmens galimybes; neįgalus asmuo – valstybės išlaikytinis, jis silpnas, reikalaujantis pagalbos, globos, gydymo, korekcijos. Kita vertus, dienraščių straipsniuose identifikuojami negalios vaizdiniai, atspindintys socialinį požiūrį į negalią: negalia kaip įprasta gyvenimo dalis, neįgalieji visaverčiai visuomenės nariai, pateikiama informacija apie neįgaliųjų pasiekimus, aktyvumą, socialinį dalyvavimą.lt
dc.date.published2013
dc.identifier.aleph14223lt
dc.publication.sourceSocialinis darbas, 2013, t. 12, Nr. 1lt
dc.subject.fakultetasSocialinės politikos fakultetaslt
dc.subject.keywordNegalialt
dc.subject.keywordNeįgaliejilt
dc.subject.keywordSocialinis vaizdinyslt
dc.subject.keywordDisabilitylt
dc.subject.keywordPeople with disabilitieslt
dc.subject.keywordSocial imaginelt
dc.subject.sciencedirection07S - Edukologijalt
dc.subject.sciencedirection05S - Sociologijalt


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record